KSBR 38 INS 20231/2017-A-9
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 38 INS 20231/2017-A-9

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Jarmilou Bejčkovou v insolvenční věci dlužníků: a) Miroslav Weidenthaler, nar. 18. 4. 1972, 671 07 Bítov 15, a b) Karin Weidenthalerová, nar. 26. 3. 1975, 671 07 Bítov 15, zastoupených Mgr. Sebastianem Machem, advokátem se sídlem Kodaňská 558/25, 101 00 Praha 10, o námitkách dlužníků ze dne 24. 11. 2017 proti usnesení č.j. KSBR 38 INS 20231/2017-A-7 ze dne 22. 11. 2017

takto:

Usnesení č.j. KSBR 38 INS 20231/2017-A-7 ze dne 22. 11. 2017 vydané asistentkou soudkyně se mění tak, že soud nevyzývá dlužníky a) a b) k doplnění návrhu na povolení oddlužení.

Odůvodnění:

Usnesením uvedeným ve výroku vyzval soud dlužníky, aby doplnili svůj návrh na povolení oddlužení tak, že příslušnými listinami doloží výši čistých příjmů poskytovatele daru za poslední tři měsíce; usnesení vydala asistentka soudkyně Mgr. Radmila Kozáková.

Dne 24. 11. 2017 byly soudu doručeny námitky dlužníků, podle nichž není úkolem insolvenčního soudu zkoumat schopnosti dárce poskytovat plnění dle smlouvy o důchodu, ani povinností dlužníka příjmy dárce dokládat; k tomuto tvrzení dlužníci odkázali mimo jiné na usnesení Vrchního soudu v Praze č.j. VSPH 1464/2014-B-11 ze dne 9. 9. 2014.

Podle § 9 odst. 2 zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, proti rozhodnutí vydanému vyšším soudním úředníkem v občanském soudním řízení nebo soudním řízení správním, proti němuž nelze podat odvolání, odpor nebo námitky podle občanského soudního řádu, může účastník řízení podat námitky do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení. V námitkách nelze uplatnit nové skutečnosti nebo důkazy. O těchto námitkách rozhodne předseda senátu, který rozhodnutí vydané vyšším soudním úředníkem bez jednání potvrdí nebo změní. Proti rozhodnutí předsedy senátu o námitkách, o odmítnutí námitek nebo o zastavení námitkového řízení, není odvolání přípustné. Doručené rozhodnutí vyššího soudního úředníka, proti kterému již není možné podat námitky, je v právní moci. Není-li isir.justi ce.cz v tomto zákoně stanoveno jinak, použijí se na námitkové řízení ustanovení upravující odvolání podle občanského soudního řádu obdobně.

Podle § 36a odst. 5 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích je asistent soudce oprávněn podílet se na rozhodovací činnosti soudu v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem pro vyšší soudní úředníky; na jeho postavení se přiměřeně použijí ustanovení upravující postavení vyšších soudních úředníků.

Soud po posouzení včasných námitek podaných dlužníky dospěl k závěru, že jsou důvodné, proto usnesení vydané asistentkou soudkyně změnil tak, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Krajský soud v Brně dne 29. prosince 2017

Za správnost vyhotovení: JUDr. Jarmila Bejčková, v.r. Renata Crhová samosoudkyně