KSBR 38 INS 19783/2014-B-9
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 38 INS 19783/2014-B-9

Usnesení Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Jarmilou Bejčkovou v insolvenční věci dlužnice: Ivana anonymizovano , anonymizovano , IČ: 65333284, Stropešín 9, 675 55 Hrotovice, o změně splátkového kalendáře schváleného oddlužení

takto: Výrok II. usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 38 INS 19783/2014-B-6 ze dne 3. 2. 2015 s e m ě n í tak, že dlužnici se ukládá, aby nadále platila nezajištěným věřitelům na úhradu jejich pohledávek prostřednictvím insolvenčního správce vždy ke každému dvacátému dni v měsíci z příjmů, které získá po schválení oddlužení, částku ve stejném rozsahu, v jakém z těchto příjmů mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, a to po odečtení odměny a náhrady hotových výdajů insolvenčního správce ve výši 900,-Kč, případně daně z přidané hodnoty dle zákonné sazby, stane-li se insolvenční správce jejím plátcem, podle poměru pohledávek těchto věřitelů takto:

1/ věřiteli: O2 Czech Republic, a.s., IČ: 60193336, Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, na úhradu jeho zjištěných pohledávek v celkové výši 7.721,15 Kč, 1,95 % z těchto příjmů,

2/ věřiteli: Mgr. David Koncz, IČ: 66253080, 26. dubna 10, 350 02 Cheb, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 7.193,-Kč, 1,82 % z těchto příjmů,

3/ věřiteli: BNP Paribas Personal Finance, reg. č.: 542097902, boulevard Haussmann 1, 75009 Paříž, Francouzská republika, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 32.813,-Kč, 8,31 % z těchto příjmů,

4/ věřiteli: Mgr. Marcela Petrošová, IČ: 72987898, U Tržiště 9, 690 02 Břeclav, na úhradu jeho zjištěných pohledávek v celkové výši 15.730,-Kč, 3,98 % z těchto příjmů,

5/ věřiteli: Česká republika-Česká správa sociálního zabezpečení, IČ: 00006963, Křížová 25/1292, 225 08 Praha, na úhradu jeho zjištěných pohledávek v celkové výši 24.427,-Kč, 6,18 % z těchto příjmů,

6/ věřiteli: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, IČ: 41197518, Orlická 2020/4, 130 00 Praha 3, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 19.414,-Kč, 4,92 % z těchto příjmů,

7/ věřiteli: Citibank Europe plc, IČ: 00132781, North Wall Quay 1, 16640 Dublin, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 6.787,20 Kč, 1,72 % z těchto příjmů,

8/ věřiteli: Česká pojišťovna, a.s., IČ: 45272956, Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 2.541,-Kč, 0,64 % z těchto příjmů,

9/ věřiteli: Česká spořitelna, a.s., IČ: 45244782, Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 264.484,91 Kč, 66,96 % z těchto příjmů,

10/ věřiteli: Česká kancelář pojistitelů, IČ: 70099618, Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 13.868,48 Kč, 3,52 % z těchto příjmů.

Odůvodnění: Usnesením č.j.-B-6 ze dne 3. 2. 2015 schválil insolvenční soud oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře a určil výši splátek určených nezajištěným věřitelům; usnesení nabylo právní moci dne 5. 2. 2015.

Věřitel č. 7: Stavební spořitelna České spořitelny, a.s., IČ: 60197609, Vinohradská 180/1632, 130 11 Praha 3, vzal podáním doručeným soudu dne 13. 10. 2015 svou přihlášku pohledávky ve výši 119.101,81 Kč zcela zpět. Usnesením č.j. KSBR 38 INS 19783/2014-P-10-3 ze dne 19. 11. 2015 vzal insolvenční soud na vědomí zpětvzetí přihlášky pohledávky věřitele ve výši 119.101,81 Kč; usnesení nabylo právní moci dne 15. 12. 2015. Právní mocí tohoto usnesení účast věřitele v řízení skončila.

Insolvenční soud dále v bodě 3/ výroku II. zohlednil změnu obchodní firmy věřitele.

Dle § 407 odst. 3 IZ rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře insolvenční soud i bez návrhu změní, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek.

Jelikož usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je usnesením vydaným s výhradou změny poměrů, k níž došlo zejména zpětvzetím přihlášky pohledávky věřitele č. 7, upravil insolvenční soud splátkový kalendář ve schváleném oddlužení dlužnice podle stávajícího poměru pohledávek věřitelů zbývajících v řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně. Odvolání může podat pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí (§ 407 odst. 3 IZ).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužnici a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem.

Krajský soud v Brně dne 27. ledna 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Jarmila Bejčková, v.r. Renata Crhová samosoudkyně