KSBR 38 INS 19675/2015-B-7
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 38 INS 19675/2015-B-7

Usnesení Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Jarmilou Bejčkovou v insolvenční věci dlužnice: Dagmar Vondráčková, nar. 7. 1. 1961, Nováčkova 37, 614 00 Brno, o změně splátkového kalendáře schváleného oddlužení

takto: I. Výrok II. usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 38 INS 19675/2015-B-6 ze dne 23. 11. 2015 s e m ě n í tak, že dlužnici se ukládá, aby nadále platila nezajištěným věřitelům na úhradu jejich pohledávek prostřednictvím insolvenčního správce vždy ke každému pětadvacátému dni v měsíci z příjmů, které získá po schválení oddlužení, 80% částky určené ve stejném rozsahu, v jakém z těchto příjmů mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, nejméně však částku 6.800,-Kč, a to po odečtení odměny a náhrady hotových výdajů insolvenčního správce ve výši 900,-Kč a daně z přidané hodnoty dle zákonné sazby, podle poměru pohledávek těchto věřitelů takto:

1/ věřiteli č. 1: Statutární město Brno, IČ: 44992785, Dominikánské nám. 196/1, 601 67 Brno, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 1.339,60 Kč, 0,25 % z těchto příjmů,

2/ věřiteli č. 2: PROFI CREDIT Czech, a. s., IČ: 61860069, Klimentská 1216/64, 110 00 Praha 1, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 93.023,54 Kč, 17,65 % z těchto příjmů,

3/ věřiteli č. 3: Česká spořitelna, a.s., IČ: 45244782, Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 364.088,18 Kč, 69,10 % z těchto příjmů,

4/ věřiteli č. 4: RWE Energie, s.r.o., IČ: 49903209, Limuzská 3135/12, 108 00 Praha 10, Strašnice, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 10.115,01 Kč, 1,92 % z těchto příjmů,

5/ věřiteli č. 5: Provident Financial s.r.o., IČ: 25621351, Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4, na úhradu jeho zjištěné pohledávky 12.342,-Kč, 2,34 % z těchto příjmů,

6/ věřiteli č. 6: JET Money s.r.o., IČ: 25858246, Hněvotínská 241/52, 779 00 Olomouc, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 31.592,-Kč, 6,00 % z těchto příjmů,

7/ věřiteli č. 7: Český Triangl, a.s., IČ: 25864106, Heršpická 800/6, 639 00 Brno-Štýřice, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 14.408,-Kč, 2,74 % z těchto příjmů.

Odůvodnění: Usnesením č.j.-B-6 ze dne 23. 11. 2015 schválil insolvenční soud oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře a určil výši splátek určených nezajištěným věřitelům; usnesení nabylo právní moci dne 23. 11. 2015.

Na přezkumném jednání konaném dne 8. 10. 2015 insolvenční správce popřel co do pravosti nevykonatelnou dílčí pohledávku č. 2 ve výši 1.195,-Kč věřitele JET Money s.r.o., IČ: 25858246, Hněvotínská 241/52, 779 00 Olomouc. Jelikož věřitel nepodal v zákonné lhůtě žalobu na určení popřené nevykonatelné pohledávky, soud dílčí pohledávku č. 2 ve výši 1.195,-Kč v přihlášce pohledávky č. 6 usnesením č.j. KSBR 38 INS 19675/2015-P-6-2 ze dne 25. 11. 2015 odmítl; usnesení nabylo právní moci dne 12. 12. 2015. Jelikož věřiteli zůstala zjištěna dílčí pohledávka č. 1 ve výši 31.592,-Kč, soud nerozhodoval o ukončení jeho účasti v řízení.

Dle § 407 odst. 3 IZ rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře insolvenční soud i bez návrhu změní, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek.

Jelikož usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je usnesením vydaným s výhradou změny poměrů, k níž došlo v důsledku odmítnutí dílčí pohledávky č. 2 v přihlášce pohledávky č. 6, upravil insolvenční soud splátkový kalendář ve schváleném oddlužení dlužnice podle stávajícího poměru pohledávek věřitelů zbývajících v řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně. Odvolání může podat pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí (§ 407 odst. 3 IZ).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužnici a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem.

Krajský soud v Brně dne 12. ledna 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Jarmila Bejčková, v.r. Renata Crhová samosoudkyně