KSBR 38 INS 19640/2013-B-11
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 38 INS 19640/2013-B-11

Usnesení Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Jarmilou Bejčkovou v insolvenční věci dlužníka: Radomír anonymizovano , anonymizovano , Horní Vršava 5203, 760 01 Zlín, o změně splátkového kalendáře schváleného oddlužení

takto: I. Výrok II. usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 38 INS 19640/2013-B-7 ze dne 2. 4. 2014 s e m ě n í tak, že dlužníkovi se ukládá, aby nadále platil nezajištěným věřitelům na úhradu jejich pohledávek prostřednictvím insolvenční správkyně vždy ke každému třicátému dni v měsíci z příjmů, které získá po schválení oddlužení, částku ve stejném rozsahu, v jakém z těchto příjmů mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, a to po odečtení odměny a náhrady hotových výdajů insolvenční správkyně ve výši 900,-Kč a daně z přidané hodnoty dle zákonné sazby, podle poměru pohledávek těchto věřitelů takto:

1/ věřiteli č. l: RILEX TRADERS, a.s., IČ: 28280857, Radnická 11, 602 00 Brno, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 17.711,-Kč, 5,03 % z těchto příjmů,

2/ věřiteli č. 2: PROFI CREDIT Czech, a. s., IČ: 61860069, Klimentská 1216/64, 110 00 Praha 1, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 89.351,-Kč, 25,40 % z těchto příjmů,

3/ věřiteli č. 3: Provident Financial s.r.o., IČ: 25621351, Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 29.466,-Kč, 8,37 % z těchto příjmů,

4/ věřiteli č. 4: GE Money Bank, a.s., IČ: 25672720, Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4, na úhradu jeho zjištěných pohledávek v celkové výši 2.248,82 Kč, 0,64 % z těchto příjmů,

5/ věřiteli č. 5: AB 4 B.V. soukromá společnost s ručením omezeným, Strawinskylaan 933, 1077XX Amsterdam, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 29.569,50 Kč, 8,40 % z těchto příjmů,

6/ věřiteli č. 6: Československá obchodní banka, a.s., IČ: 00001350, Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 60.117,80 Kč, 17,09 % z těchto příjmů,

7/ věřiteli č. 7: BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpný závod, Karla Engliše 3208/5, Smíchov, 150 00 Praha 5, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 88.941,-Kč, 25,28 % z těchto příjmů,

8/ věřiteli č. 8: O2 Czech Republic a.s., IČ: 60193336, Za Brumlovkou 266/2, 140 00 Praha, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 1.209,80 Kč, 0,34 % z těchto příjmů,

9/ věřiteli č. 9: Intrum Justitia Czech, s.r.o., IČ: 27221971, Klimentská 1216/46, 110 00 Praha 1, Nové Město, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 33.238,15 Kč, 9,45 % z těchto příjmů.

Odůvodnění: Usnesením č.j.-B-7 ze dne 2. 4. 2014 schválil insolvenční soud oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře a určil výši splátek určených nezajištěným věřitelům; usnesení nabylo právní moci dne 4. 4. 2014.

Usnesením č.j.-P-4-3, KSBR 38 INS 19640/2013-P-5-2 ze dne 12. 5. 2015 rozhodl soud o pohledávce č. 4, a to dílčí pohledávce č. 2 a č. 3 v celkové výši 20.200,40 Kč a o pohledávce č. 5 ve výši 13.037,75 Kč věřitele GE Money Bank, a.s., IČ: 25672720, Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4, ve věci návrhu na změnu v osobě insolvenčního věřitele tak, že na místo původního věřitele vstoupil do insolvenčního řízení dne 14. 4. 2015 ve smyslu § 18 insolvenčního zákona (dále jen IZ ) nabyvatel jeho pohledávky č. 4, a to dílčí pohledávky č. 2 a č. 3 v celkové výši 20.200,40 Kč a pohledávky č. 5 ve výši 13.037,75 Kč věřitel Intrum Justitia Czech, s.r.o., IČ: 27221971, Klimentská 1216/46, 110 00 Praha 1, Nové Město.

Podle § 407 odst. 3 IZ rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře insolvenční soud i bez návrhu změní, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek.

Jelikož usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je usnesením vydaným s výhradou změny poměrů, k níž došlo změnou v osobě insolvenčního věřitele, upravil insolvenční soud splátkový kalendář ve schváleném oddlužení dlužníka v souladu s touto změnou.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně. Odvolání může podat pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí (§ 407 odst. 3 IZ).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníkovi a insolvenční správkyni se však doručuje i zvláštním způsobem.

Krajský soud v Brně dne 7. září 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Jarmila Bejčková, v.r. Renata Crhová samosoudkyně