KSBR 38 INS 19018/2016-A-31
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 38 INS 19018/2016-A-31

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Jarmilou Bejčkovou v insolvenční věci dlužníků: a) Pavel anonymizovano , anonymizovano , IČ: 14666464, 664 64 Kupařovice 66, a b) Ivana anonymizovano , anonymizovano , 664 64 Kupařovice 66, zastoupených Mgr. Pavlem Kuchynkou, advokátem se sídlem Moravské náměstí 15, 602 00 Brno, o insolvenčním návrhu věřitele: Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, nám. Svobody 4, 602 00 Brno, a o insolvenčním návrhu dlužníků spojeném se společným návrhem manželů na povolení oddlužení, o odvolání dlužníků proti usnesení č.j. KSBR 38 INS 19018/2016-A- 24 ze dne 18. 7. 2017

takto:

Usnesení č.j. KSBR 38 INS 19018/2016-A-24 ze dne 18. 7. 2017 se mění tak, že povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč se dlužníku a) neukládá.

Odůvodnění: Usnesením č.j.-A-24 ze dne 18. 7. 2017 uložil soud věřiteli Finanční úřad pro Jihomoravský kraj a dlužníku a), aby ve lhůtě 3 dnů od právní moci usnesení zaplatili na účet soudu nebo v hotovosti na pokladně soudu společně a nerozdílně zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč; usnesení bylo dlužníku a) doručeno dne 31. 7. 2017.

Podáním doručeným soudu dne 3. 8. 2017 podali dlužníci proti tomuto usnesení odvolání, neboť podle nich by jim mělo být povoleno oddlužení.

Podle § 95 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále jen IZ ) rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Jak vyplývá ze spisu (viz záznam o složení zveřejněný v insolvenčním rejstříku jako dokument A-25), uhradil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč Finanční úřad pro Jihomoravský kraj. Soud proto napadené usnesení ve smyslu § 95 IZ změnil tak, že povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení se dlužníku a) neukládá. isir.justi ce.cz

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Krajský soud v Brně dne 26. ledna 2018

JUDr. Jarmila Bejčková, v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Renata Crhová