KSBR 38 INS 18405/2015-A-9
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 38 INS 18405/2015-A-9

Usnese ní

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Jarmilou Bejčkovou v insolvenční věci dlužnice: Stanislava anonymizovano , anonymizovano , Hradišťská 354, 686 03 Staré Město, zastoupené JUDr. Miroslavou Kamenickou, advokátkou se sídlem Kostelní 670, 687 08 Buchlovice, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 38 INS 18405/2015-A-6 ze dne 1. 9. 2015

tak to :

Usnesení zdejšího soudu č.j. KSBR 38 INS 18405/2015-A-6 ze dne 1. 9. 2015 se mění tak, že insolvenční návrh dlužnice s e n e o d m í t á .

Odůvodnění:

Usnesením uvedeným ve výroku odmítl soud insolvenční návrh dlužnice spojený s návrhem na povolení oddlužení s tím, že na výzvu soudu jej dlužnice nedoplnila o přílohy vyžadované insolvenčním zákonem; usnesení bylo doručeno právní zástupkyni dlužnice dne 2. 9. 2015.

Proti tomuto usnesení podala dlužnice v zákonné lhůtě odvolání, v němž uvedla, že na základě pokynu soudu doplnila insolvenční návrh včetně příloh. Současně navrhla, aby soud v rámci své pravomoci autoremedurou své rozhodnutí zrušil a dlužnici povolil oddlužení.

Podle § 95 insolvenčního zákona (dále jen IZ ) rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Podle § 9 odst. 1 zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, proti rozhodnutí vydanému vyšším soudním úředníkem v občanském soudním řízení lze podat odvolání za stejných podmínek jako proti rozhodnutí předsedy senátu. Podaný opravný prostředek se však nejprve předloží předsedovi senátu, který o něm rozhodne, má-li za to, že se mu má zcela vyhovět. Rozhodnutí předsedy senátu se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním. Podle § 36a odst. 5 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, je asistent soudce oprávněn podílet se na rozhodovací činnosti soudu v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem pro vyšší soudní úředníky; na jeho postavení se přiměřeně použijí ustanovení upravující postavení vyšších soudních úředníků.

V dané věci vydala rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu věřitele asistentka soudkyně. S ohledem na to, že odvolání dlužnice je důvodné, neboť její insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení byl podáním doručeným soudu dne 2. 9. 2015 řádně doplněn, soud napadené usnesení změnil tak, že insolvenční návrh dlužnice se neodmítá.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Krajský soud v Brně dne 16. září 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Jarmila Bejčková, v.r. Renata Crhová samosoudkyně