KSBR 38 INS 184/2010-B-31
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 38 INS 184/2010-B-31

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Jarmilou Bejčkovou v insolvenční věci dlužnice: Marie Nesnídalová, nar. 15. 11. 1957, 671 25 Tasovice 358, o změně splátkového kalendáře schváleného oddlužení

takto:

I. Výrok II. usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 38 INS 184/2010-B-7 ze dne 9. 4. 2010, ve znění usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 38 INS 184/2010-B-13 ze dne 15. 6. 2010, ve znění usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 38 INS 184/2010-B- 25 ze dne 14. 12. 2011, s e m ě n í tak, že dlužnici se ukládá, aby nadále-počínaje dnem 15. září 2012-platila nezajištěným věřitelům na úhradu jejich pohledávek prostřednictvím insolvenčního správce vždy ke každému patnáctému dni v měsíci z příjmů, které získá po schválení oddlužení, částku ve stejném rozsahu, v jakém z těchto příjmů mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, a to po odečtení odměny a náhrady hotových výdajů insolvenčního správce ve výši 900,-Kč, případně daně z přidané hodnoty dle zákonné sazby, stane-li se insolvenční správce jejím plátcem, podle poměru pohledávek těchto věřitelů takto:

1/ věřiteli č. l: SMART Capital, a.s., IČO: 268 65 297, Hněvotínská 241/52, 779 00 Olomouc, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 3.375,-Kč, 0,48 % z těchto příjmů,

2/ věřiteli č. 2: PROFI CREDIT Czech, a.s., IČO: 618 60 069, Jindřišská 24/941, 110 00 Praha 1, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 31.827,-Kč, 4,45 % z těchto příjmů,

3/ věřiteli č. 3: COFIDIS s.r.o., IČO: 271 79 907, Bucharova 1423/6, 158 00 Praha 5, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 50.851,32 Kč, 7,10 % z těchto příjmů,

4/ věřiteli č. 4: T-Mobile Czech Republic a.s., IČO: 649 49 681, Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 21.561,60 Kč, 3,01 % z těchto příjmů,

5/ věřiteli č. 5: Raiffeisenbank, a.s., IČO: 492 40 901, Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 187.443,74 Kč, 26,18 % z těchto příjmů,

6/ věřiteli č. 6: Sparkasse Haugsdorf, Hauptplatz 1, 2054 Haugsdorf, Rakousko, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 189.681,92 Kč, 26,50 % z těchto příjmů,

7/ věřiteli č. 8: CETELEM ČR, a.s., IČO: 250 85 689, Karla Engliše 5/3208, 150 00 Praha 5, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 125.271,-Kč, 17,50 % z těchto příjmů,

8/ věřiteli č. 10: GE Money Multiservis, a.s., IČO: 492 41 150, Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4-Michle, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 89.635,-Kč, 12,52 % z těchto příjmů,

9/ věřiteli č. 11: BDO Advisory s.r.o., IČO: 272 44 784, Italská 1580/26, 120 00 Praha 2, Vinohrady, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 16.203,-Kč, 2,26 % z těchto příjmů.

Odůvodnění: Usnesením č.j.-B-7 ze dne 9. 4. 2010 schválil insolvenční soud oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře a určil výši splátek určených nezajištěným věřitelům; usnesení nabylo právní moci dne 13. 4. 2010. Usnesením č.j. KSBR 38 INS 184/2010-B-13 ze dne 15. 6. 2010 a usnesením č.j.-B-25 ze dne 14. 12. 2011 bylo usnesení o schválení oddlužení změněno, jelikož se změnil poměr pohledávek zahrnutých do oddlužení.

Usnesením č.j.-P 7-3 ze dne 10. 8. 2012 vzal insolvenční soud na vědomí zpětvzetí přihlášky pohledávky č. 7 věřitele č. 7: Stavební spořitelna České spořitelny, a.s., IČO: 601 97 609, Vinohradská 180/1632, 130 11 Praha 3, ve výši 262.973,50 Kč; usnesení nabylo právní moci dne 29. 8. 2012. Právní mocí tohoto usnesení účast věřitele č. 7 v řízení skončila, a došlo tak ke změně výše závazků dlužnice zahrnutých do oddlužení. Jelikož usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je usnesením vydaným s výhradou změny poměrů, k níž došlo zpětvzetím přihlášky pohledávky věřitele č. 7 a ukončením jeho účasti v řízení, upravil insolvenční soud splátkový kalendář ve schváleném oddlužení dlužnice podle stávajícího poměru pohledávek věřitelů zbývajících v řízení.

Ostatní výroky usnesení č.j.-B-7 ze dne 9. 4. 2010, ve znění usnesení Krajského soudu v Brně č.j.-B-13 ze dne 15. 6. 2010, ve znění usnesení Krajského soudu v Brně č.j.-B-25 ze dne 14. 12. 2011, zůstávají beze změny.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužnici a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem.

Krajský soud v Brně dne 18. září 2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Jarmila Bejčková, v.r. Renata Crhová samosoudce