KSBR 38 INS 18295/2015-A-12
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 38 INS 18295/2015-A-12

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Jarmilou Bejčkovou v insolvenční věci dlužnice: Ludmila anonymizovano , anonymizovano , Bratrstva 42, 669 02 Znojmo, o odvolání dlužnice proti usnesení č.j. KSBR 38 INS 18295/2015-A-8 ze dne 6. 10. 2015

takto:

Usnesení č.j. KSBR 38 INS 7953/2015-A-15 ze dne 24. 6. 2015 se mění tak, že povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč se dlužnici neukládá.

Odůvodnění:

Usnesením č.j.-A-8 ze dne 6. 10. 2015 uložil soud dlužnici, aby ve lhůtě 3 dnů od právní moci usnesení zaplatila na účet soudu nebo v hotovosti na pokladně soudu zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč; usnesení bylo dlužnici doručeno dne 20. 10. 2015.

Podáním doručeným soudu dne 26. 10. 2015 doplněným dne 29. 10. 2015 podala dlužnice proti tomuto usnesení odvolání, k němuž připojila darovací smlouvu na částku 3.000,-Kč měsíčně ze dne 22. 10. 2015.

Podle § 95 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále jen IZ ) rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Po zvážení všech okolností soud odvolání dlužnice vyhověl a napadené usnesení ve smyslu § 95 IZ změnil tak, že povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení se dlužnici neukládá.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Krajský soud v Brně dne 2. prosince 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Jarmila Bejčková, v.r. Renata Crhová samosoudkyně