KSBR 38 INS 18168/2012-B-16
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 38 INS 18168/2012-B-16

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Jarmilou Bejčkovou v insolvenční věci dlužníka: Jiří anonymizovano , anonymizovano , bytem Slunečná 131/4a, PSČ 588 12 Dobronín, o změně splátkového kalendáře schváleného oddlužení

takto:

I. Výrok II. usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 38 INS 18168/2012-B-11 ze dne 21. 10. 2013 s e m ě n í tak, že dlužníkovi se ukládá, aby nadále platil nezajištěným věřitelům na úhradu jejich pohledávek prostřednictvím insolvenční správkyně vždy ke každému pětadvacátému dni v měsíci z příjmů, které získá po schválení oddlužení, částku ve stejném rozsahu, v jakém z těchto příjmů mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, a to po odečtení odměny a náhrady hotových výdajů insolvenční správkyně ve výši 900,-Kč a daně z přidané hodnoty dle zákonné sazby, podle poměru pohledávek těchto věřitelů takto:

1/ věřiteli č. 2: WLG Invest, a.s., se sídlem Zlín, Zarámí 4077, PSČ 760 40, IČ: 26289636, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 16.552,-Kč, 9,19 % z těchto příjmů,

2/ věřiteli č. 3: PROFI CREDIT Czech, a.s., se sídlem Praha 1, Klimentská 1216/46, PSČ 110 00, IČ: 61860069, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 5.439,-Kč, 3,02 % z těchto příjmů,

3/ věřiteli č. 4: CCRB a.s., se sídlem Praha 1, Olivova 948/6, PSČ 110 00, IČ: 24723576, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 152.096,66 Kč, 84,40 % z těchto příjmů,

4/ věřiteli č. 5: CETELEM ČR, a.s., se sídlem Praha 5, Karla Engliše 5/3208, PSČ 150 00, IČ: 25085689, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 6.115,-Kč, 3,39 % z těchto příjmů.

Odůvodnění: Usnesením č.j.-B-11 ze dne 21. 10. 2013 schválil insolvenční soud oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře a určil výši splátek určených nezajištěným věřitelům; usnesení nabylo právní moci dne 4. 11. 2013.

Usnesením č.j.-P-1-4 ze dne 2. 6. 2014 vzal insolvenční soud na vědomí zpětvzetí přihlášky pohledávky věřitele č. 1: Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s., se sídlem Praha 2, Římská 2135/45, PSČ 120 00, IČ: 46973451, ve výši 4.598,-Kč; usnesení nabylo právní moci dne 20. 6. 2014. Právní mocí tohoto usnesení

účast věřitele č. 1 v řízení skončila, a došlo tak ke změně výše závazků dlužníka zahrnutých do oddlužení. Jelikož usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je usnesením vydaným s výhradou změny poměrů, k níž došlo zpětvzetím přihlášky pohledávky věřitele č. 1 a ukončením jeho účasti v řízení, upravil insolvenční soud splátkový kalendář ve schváleném oddlužení dlužníka podle stávajícího poměru pohledávek věřitelů zbývajících v řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení může podat odvolání pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí (§ 407 odst. 3 insolvenčního zákona), a to do 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníkovi a insolvenční správkyni se však doručuje i zvláštním způsobem.

Krajský soud v Brně dne 8. září 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Jarmila Bejčková, v.r. Renata Crhová samosoudkyně