KSBR 38 INS 17941/2016-A-7
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 38 INS 17941/2016-A-7

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Jarmilou Bejčkovou v insolvenční věci dlužnice: Elena anonymizovano , anonymizovano , Ublo 3, 763 12 Vizovice, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 38 INS 17941/2016-A-5 ze dne 15. 8. 2016

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 38 INS 17941/2016-A-5 ze dne 15. 8. 2016 se mění tak, že insolvenční návrh dlužnice s e n e o d m í t á .

Odůvodnění: Usnesením uvedeným ve výroku odmítl soud insolvenční návrh dlužnice s tím, že dlužnice v něm neuvedla konkrétní tvrzení, z nichž by bylo možno dovozovat, že její závazky jsou více než 30 dnů po splatnosti. Podle soudu v insolvenčním návrhu chyběly konkrétní informace o splatnosti pohledávek aspoň dvou věřitelů, které dlužnice není schopna plnit.

Proti tomuto usnesení podala dlužnice v zákonné lhůtě odvolání, neboť dle jejího názoru veškerá potřebná tvrzení v návrhu a v příloze, jež byla jeho nedílnou součástí dodala.

Podle § 9 odst. 1 zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, proti rozhodnutí vydanému vyšším soudním úředníkem v občanském soudním řízení lze podat odvolání za stejných podmínek jako proti rozhodnutí předsedy senátu. Podaný opravný prostředek se však nejprve předloží předsedovi senátu, který o něm rozhodne, má-li za to, že se mu má zcela vyhovět. Rozhodnutí předsedy senátu se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním. Podle § 36a odst. 5 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, je asistent soudce oprávněn podílet se na rozhodovací činnosti soudu v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem pro vyšší soudní úředníky; na jeho postavení se přiměřeně použijí ustanovení upravující postavení vyšších soudních úředníků.

V dané věci vydala rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu dlužnice asistentka soudkyně. S ohledem na to, že odvolání dlužnice je důvodné, soud napadené usnesení změnil tak, že insolvenční návrh dlužnice se neodmítá. isir.justi ce.cz

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Krajský soud v Brně dne 22. září 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Jarmila Bejčková, v.r. Renata Crhová samosoudkyně