KSBR 38 INS 17789/2011-B-9
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 38 INS 17789/2011-B-9

Usnesení Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Jarmilou Bejčkovou v insolvenční věci dlužnice: Elen anonymizovano , anonymizovano , Zámecká 24, 687 24 Uherský Ostroh, korespondenční adresa: Drahová 761, 687 24 Uherský Ostroh, o změně splátkového kalendáře schváleného oddlužení

takto:

I. Výrok II. usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 38 INS 17789/2011-B-6 ze dne 20. 3. 2012 s e m ě n í tak, že dlužnici se ukládá, aby nadále-počínaje dnem 1. listopadu 2012-platila nezajištěným věřitelům na úhradu jejich pohledávek prostřednictvím insolvenční správkyně vždy ke každému pětadvacátému dni v měsíci z příjmů, které získá po schválení oddlužení, částku ve stejném rozsahu, v jakém z těchto příjmů mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, a to po odečtení odměny a náhrady hotových výdajů insolvenční správkyně ve výši 900,-Kč, příp. daně z přidané hodnoty dle zákonné sazby, stane-li se správkyně jejím plátcem, podle poměru pohledávek těchto věřitelů takto:

1/ věřiteli č. 1: Bohemia Faktoring, s.r.o., IČO: 272 42 617, Letenská 121/8, 118 00 Praha 1, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 22.460,-Kč, 10,57 % z těchto příjmů,

2/ věřiteli č. 2: Home Credit a.s., IČO: 269 78 636, Moravské náměstí 249/8, 602 00 Brno, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 36.257,-Kč, 17,07 % z těchto příjmů,

3/ věřiteli č. 3: OSPEN s.r.o., IČO: 252 62 823, Hradecká 1383, 535 01 Přelouč, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 29.316,10 Kč, 13,80 % z těchto příjmů,

4/ věřiteli č. 5: CREDIT CARDS INVEST a.s., IČO: 288 91 597, Týn 1049/3, 110 00 Praha 1, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 68.821,22 Kč, 32,40 % z těchto příjmů,

5/ věřiteli č. 6: Profidebt, s.r.o., IČO: 272 21 971, Jindřišská 24/941, 110 00 Praha , na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 45.243,83 Kč, 21,30 % z těchto příjmů,

6/ věřiteli č. 7: GE Money Bank, a.s., IČO: 256 72 720, Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 10.332,-Kč, 4,86 % z těchto příjmů.

Odůvodnění: Usnesením č.j.-B-6 ze dne 20. 3. 2012 schválil insolvenční soud oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře a určil výši splátek určených nezajištěným věřitelům; usnesení nabylo právní moci dne 22. 3. 2011.

Usnesením č.j.-P-4-3 ze dne 21. 9. 2012 vzal insolvenční soud na vědomí zpětvzetí přihlášky pohledávky věřitele č. 4: Raiffeisen stavební spořitelna a.s., IČO: 492 41 257, Koněvova 2747/99, 130 45 Praha 3, ve výši 124.757,36 Kč; usnesení nabylo právní moci dne 12. 10. 2012. Právní mocí tohoto usnesení účast věřitele č. 4 v řízení skončila, a došlo tak ke změně výše závazků dlužnice zahrnutých do oddlužení. Jelikož usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je usnesením vydaným s výhradou změny poměrů, k níž došlo zpětvzetím přihlášky pohledávky věřitele č. 4 a ukončením jeho účasti v řízení, upravil insolvenční soud splátkový kalendář ve schváleném oddlužení dlužnice podle stávajícího poměru pohledávek věřitelů zbývajících v řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužnici a insolvenční správkyni se však doručuje i zvláštním způsobem.

Krajský soud v Brně dne 31. října 2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Jarmila Bejčková, v.r. Renata Crhová samosoudkyně