KSBR 38 INS 17784/2012-B-23
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 38 INS 17784/2012-B-23

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Jarmilou Bejčkovou v insolvenční věci dlužnice: Jiřina anonymizovano , anonymizovano , Tilhonova 451/51, 627 00 Brno, o změně splátkového kalendáře schváleného oddlužení

takto:

I. Výrok II. usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 38 INS 17784/2012-B-6 ze dne 25. 3. 2013, s e m ě n í tak, že dlužnici se ukládá, aby nadále platila nezajištěným věřitelům na úhradu jejich pohledávek prostřednictvím insolvenčního správce vždy ke každému třicátému dni v měsíci z příjmů, které získá po schválení oddlužení, částku ve stejném rozsahu, v jakém z těchto příjmů mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, a to po odečtení odměny a náhrady hotových výdajů insolvenčního správce ve výši 900,-Kč a daně z přidané hodnoty dle zákonné sazby, podle poměru pohledávek těchto věřitelů takto:

1/ věřiteli č. 2: COFIDIS, s.r.o., IČ: 271 79 907, Bucharova 1423/6, 158 00 Praha 5, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 57.646,52 Kč, 12,74 % z těchto příjmů,

2/ věřiteli č. 3: MONETA Money Bank, a.s., IČ: 256 72 720, Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4, na úhradu jeho zjištěných pohledávek v celkové výši 16.711,66 Kč, 3,69 % z těchto příjmů,

3/ věřiteli č. 4: EOS KSI Česká republika, s.r.o., IČ: 251 17 483, Novodvorská 994, 140 00 Praha 4, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 62.149,33 Kč, 13,74 % z těchto příjmů,

4/ věřiteli č. 5: AB 4 B.V., Strawinskylaan 933, 1077XX Amsterdam, Nizozemské království, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 32.427,48 Kč, 7,17 % z těchto příjmů,

5/ věřiteli č. 6: AB 5 B.V., Strawinskylaan 933, 1077XX Amsterdam, Nizozemské království, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 20.524,44 Kč, 4,54 % z těchto příjmů,

6/ věřiteli č. 7: BNP Paribas Personal Finance, reg.č.: 542097902, boulevard Haussmann 1, 750 09 Paříž, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 39.163,-Kč, 8,66 % z těchto příjmů, isir.justi ce.cz

7/ věřiteli č. 8: Bohemia Faktoring, s.r.o., IČ: 27242617, Letenská 121/8, 118 00 Praha 1, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 223.774,68 Kč, 49,46 % z těchto příjmů.

Odůvodnění: Usnesením č.j.-B-6 ze dne 25. 3. 2013 schválil insolvenční soud oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře a určil výši splátek určených nezajištěným věřitelům; usnesení nabylo právní moci dne 4. 4. 2013.

Věřitel č. 1 PROFI CREDIT Czech, a.s., IČ: 61860069, Klimentská 1216/46, 110 00 Praha 1-Nové Město, vzal podáním doručeným soudu dne 22. 8. 2016 svou přihlášenou pohledávku ve výši 171.783,-Kč zpět. Usnesením č.j.-P-1-3 ze dne 2. 9. 2016 vzal insolvenční soud na vědomí zpětvzetí přihlášky pohledávky ve výši 171.783,-Kč; usnesení nabylo právní moci dne 21. 9. 2016. Právní moci usnesení účast věřitele v předmětném insolvenčním řízení skončila.

Usnesením č.j.-P-3-3, KSBR 38 INS 17784/2012-P-8-2 ze dne 5. 5. 2014 rozhodl insolvenční soud o přihlášce pohledávky č. 3 ve výši 218.917,46 Kč a o přihlášce pohledávky č. 8 ve výši 21.568,88 Kč věřitele MONETA Money Bank, a.s. (dříve GE Money Bank a.s.), IČ: 25672720, Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4, ve věci návrhu na změnu v osobě insolvenčního věřitele tak, že na místo původního věřitele vstoupil dne 15. 4. 2014 do insolvenčního řízení ve smyslu § 18 insolvenčního zákona nabyvatel jeho pohledávky ve výši 202.205,80 Kč uplatněné přihláškou pohledávky č. 3 a pohledávky ve výši 21.568,88 Kč uplatněné přihláškou pohledávky č. 8 Bohemia Faktoring, s.r.o., IČ: 27242617, Letenská 121/8, 118 00 Praha 1.

Ve výroku II. taktéž soud promítl změny obchodních firem věřitelů č. 3, č. 5 a č. 6 a změnu v osobě věřitele č. 7.

Dle § 407 odst. 3 insolvenčního zákona (dále jen IZ ) rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře insolvenční soud i bez návrhu změní, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek.

Jelikož usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je usnesením vydaným s výhradou změny poměrů, k níž došlo mimo jiné zpětvzetím pohledávky věřitele č. 1 a částečným postoupením pohledávek věřitele č. 3, upravil insolvenční soud splátkový kalendář ve schváleném oddlužení dlužnice podle stávajícího poměru pohledávek věřitelů zbývajících v řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně. Odvolání může podat pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí (§ 407 odst. 3 IZ).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužnici a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem.

Krajský soud v Brně dne 2. listopadu 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Jarmila Bejčková, v.r. Renata Crhová samosoudkyně