KSBR 38 INS 17562/2015-B-26
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 38 INS 17562/2015-B-26

Usnesení Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Jarmilou Bejčkovou v insolvenční věci dlužníka: Vítězslav anonymizovano , anonymizovano , IČ: 45204781, Kovářská 26, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou, korespondenční adresa: PO BOX 3, 757 01 Valašské Meziříčí, o změně splátkového kalendáře schváleného oddlužení

takto: I. Výrok II. usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 38 INS 17562/2015-B-24 ze dne 2. 9. 2016 s e m ě n í tak, že dlužníkovi se ukládá, aby po dobu 5 let počítaných od 1. října 2016 platil nezajištěným věřitelům na úhradu jejich pohledávek prostřednictvím insolvenční správkyně vždy ke každému dvacátému dni v měsíci z příjmů, které získá po schválení oddlužení, částku ve stejném rozsahu, v jakém z těchto příjmů mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, a to po odečtení odměny a náhrady hotových výdajů insolvenční správkyně ve výši 900,-Kč a daně z přidané hodnoty dle zákonné sazby, podle poměru pohledávek těchto věřitelů takto:

1/ věřiteli č. 1: Mgr. Vojtěch Jaroš, IČ: 75126516, Rooseveltova 2, 669 02 Znojmo, na úhradu jeho zjištěných pohledávek v celkové výši 15.730,-Kč, 0,59 % z těchto příjmů,

2/ věřiteli č. 2: Pavel anonymizovano , anonymizovano , Česká 26, 747 06 Opava, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 86.210,73 Kč, 3,26 % z těchto příjmů,

3/ věřiteli č. 4: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, IČ: 41197518, Orlická 4/2020, 130 00 Praha, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 201.433,-Kč, 7,61 % z těchto příjmů,

4/ věřitelce č. 5: Mgr. Marcele Petrošové, IČ: 72987898, 17.listopadu 1a, 690 02 Břeclav, na úhradu jejich zjištěných pohledávek v celkové výši 15.730,-Kč, 0,59 % z těchto příjmů,

5/ věřiteli č. 6: mBank S.A., reg.č.: 001254524, Senatorska 18, 009 50 Warszawa, Polská republika, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 887,15 Kč, 0,03 % z těchto příjmů,

6/ věřiteli č. 7: RPG Byty, s.r.o., IČ: 27769127, Gregorova 2582/3, 701 97 Ostrava- Moravská Ostrava, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 62.192,78 Kč, 2,35 % z těchto příjmů,

7/ věřiteli č. 8: ČEZ Prodej, s.r.o., IČ: 27232433, Duhová 1/425, 140 53 Praha 4, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 2.119,10 Kč, 0,08 % z těchto příjmů, isir.justi ce.cz

8/ věřiteli č. 9: Český inkasní kapitál, a.s., IČ: 27646751, Václavské nám. 808/66, 110 00 Praha 1-Nové Město, na úhradu jeho zjištěných pohledávek v celkové výši 520.694,41 Kč, 19,68 % z těchto příjmů,

9/ věřiteli č. 10: JUDr. Dalimil Mika LL.M., IČ: 71238573, Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 7.865,-Kč, 0,30 % z těchto příjmů,

10/ věřiteli č. 11: CREDITEXPRESS Česká republika s.r.o., IČ: 26697131, Kolbenova 942/38a, 190 00 Praha, na úhradu jeho zjištěných pohledávek v celkové výši 42.764,-Kč, 1,62 % z těchto příjmů,

11/ věřiteli č. 12: Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČ: 63998530, Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 8, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 12.260,-Kč, 0,46 % z těchto příjmů,

12/ věřiteli č. 13: Jiří Ticho anonymizovano , nar. 27. 9. 1960, Nelešovice 73, 751 03 B anonymizovano u Přerova, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 46.275,25 Kč, 1,75 % z těchto příjmů,

13/ věřiteli č. 14: IT credit, s.r.o., IČ 26444437, Pernerova 502/50, 186 00 Praha 8, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 1.570.857,04 Kč, 59,37 % z těchto příjmů,

14/ věřiteli č. 15: VISIMPEX a.s., IČ: 65138708, Seifertova 2834/33, 750 02 Přerov I, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 61.036,10 Kč, 2,31 % z těchto příjmů.

Odůvodnění: Na přezkumném jednání konaném dne 5. 11. 2015 byly přihlášené pohledávky věřitelů č. 13 Jiřího Tichopádka a č. 15 VISIMPEX a.s. popřeny insolvenční správkyní i dlužníkem co do výše, přihláška pohledávky věřitele č. 16 Miroslava Tisoně byla popřena co do pravosti.

Usnesením č.j.-B-24 ze dne 2. 9. 2016 schválil insolvenční soud oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře a určil výši splátek určených nezajištěným věřitelům; usnesení nabylo právní moci dne 2. 9. 2016. Ve výroku VI. tohoto usnesení soud uložil insolvenční správkyni, aby vyplatila částky připadající podle splátkového kalendáře na uspokojení části pohledávky věřitele č. 13 a věřitele č. 15, a částky připadající podle splátkového kalendáře na uspokojení pohledávky věřitele č. 16 těmto věřitelům až po zjištění jejich pohledávek, resp. po právní moci rozhodnutí o zjištění pohledávky nebo po uplynutí lhůty k podání žaloby na určení pohledávky.

Podle § 197 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen IZ) věřitele, jehož nevykonatelná přihlášená pohledávka byla popřena při přezkumném jednání, jehož se nezúčastnil, o tom insolvenční správce písemně vyrozumí, a to i tehdy, je-li popření uvedeno v upraveném seznamu přihlášených pohledávek.

Podle § 198 odst. 1 IZ věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření.

Podle § 410 odst. 2 IZ popření pohledávky nezajištěného věřitele dlužníkem má za trvání účinků schválení oddlužení tytéž účinky jako popření pohledávky insolvenčním správcem; pro toto popření platí obdobně ustanovení o zjištění pohledávky týkající se insolvenčního správce. Jestliže dlužník popřel pohledávku při přezkumném jednání, které se konalo před schválením oddlužení, nastávají účinky tohoto popření dnem, kdy nastaly účinky oddlužení; tento den je rozhodný i pro počátek běhu lhůt k podání žaloby o určení pravosti, výše nebo pořadí pohledávky. Věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena dlužníkem, podávají žalobu vždy vůči dlužníku.

Ze zápisu o přezkumném jednání a první schůzi věřitelů ze dne 5. 11. 2015 vyplývá, že se věřitelé přezkumného jednání nezúčastnili. Z vyrozumění o popření pohledávky ze dne 11. 11. 2015, doručeného soudu dne 9. 12. 2015, vyplývá, že jím insolvenční správkyně vyrozuměla věřitele č. 13 o popření pohledávky v souladu s citovanými ustanoveními insolvenčního zákona. Insolvenční správkyně současně předložila soudu kopii doručenky, z níž vyplývá, že písemnost byla věřiteli č. 13 doručena dne 13. 11. 2015. Z vyrozumění o popření pohledávky ze dne 11. 11. 2015, doručeného soudu dne 9. 12. 2015, vyplývá, že jím insolvenční správkyně vyrozuměla věřitele č. 15 o popření pohledávky v souladu s citovanými ustanoveními insolvenčního zákona. Insolvenční správkyně současně předložila soudu kopii doručenky, z níž vyplývá, že písemnost byla věřiteli č. 15 doručena dne 16. 11. 2015.

Pohledávku věřitele č. 13 popřeli co do výše insolvenční správkyně i dlužník. Žaloba na určení pohledávky nebyla v zákonné lhůtě podána, pohledávka tak byla zjištěna ve výši uvedeném při jejím popření, tedy ve výši 46.275,25 Kč. Pohledávku věřitele č. 15 popřeli co do výše insolvenční správkyně i dlužník. Žaloba na určení pohledávky nebyla v zákonné lhůtě podána, pohledávka tak byla zjištěna ve výši uvedeném při jejím popření, tedy ve výši 61.036,10 Kč.

Usnesením č.j.-P20-3 ze dne 7. 10. 2016 odmítl soud přihlášenou pohledávku věřitele č. 16; právní mocí tohoto rozhodnutí (dne 27. 10. 2016) skončila účast věřitele v řízení.

Dle § 407 odst. 3 IZ rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře insolvenční soud i bez návrhu změní, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek.

S ohledem na výše uvedené změny ve výši a skladbě pohledávek zařazených do splátkového kalendáře bylo nutno změnit usnesení o schválení oddlužení způsobem, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto usnesení.

Poučení: Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníku a insolvenční správkyni se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto usnesení může podat odvolání pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí (§ 407 odst. 3 IZ), a to do 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Krajský soud v Brně dne 10. listopadu 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Jarmila Bejčková, v.r. Renata Crhová samosoudkyně