KSBR 38 INS 17532/2013-A-16
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 38 INS 17532/2013-A-16

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Jarmilou Bejčkovou v insolvenční věci dlužníka: Vojtěch anonymizovano , anonymizovano , bytem Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou, korespondenční adresa: Okružní 40/12, 591 01 Žďár nad Sázavou, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 4. 11. 2013, č.j. KSBR 38 INS 17532/2013-A-13,

takto:

Usnesení zdejšího soudu ze dne 4. 11. 2013, č.j. KSBR 38 INS 17532/2013-A-16, se mění tak, že insolvenční návrh dlužníka ze dne 11. 6. 2013 s e n e o d m í t á .

Odůvodnění: Usnesením uvedeným ve výroku soud odmítl insolvenční návrh dlužníka spojený s návrhem na povolení oddlužení s tím, že je nesrozumitelný, neboť z něj není zřejmý stav vykonatelných a nevykonatelných závazků dlužníka, stav jeho majetku a dále aktuální stav jeho věřitelů.

Proti tomuto usnesení podal dlužník v zákonné lhůtě odvolání, neboť dle jeho názoru jsou chyby v jeho návrhu formálního charakteru a v insolvenčním řízení lze pokračovat za předpokladu, že dlužník formální nedostatky opraví. Současně dlužník předložil mimo jiné seznam majetku, seznam závazků a výplatní lístky za měsíce červenec-říjen 2013. Podáním doručeným soudu dne 16. 12. 2013 předložil dlužník mimo jiné pracovní smlouvu, podle níž uzavřel se společností COLAS CZ, a.s., pracovní smlouvu na dobu určitou do 17. 12. 2013, vyrozumění o provádění srážek ze mzdy a sdělení společnosti COLAS CZ, a.s., o tom, že předpokládá uzavření pracovního poměru s dlužníkem s dnem nástupu do práce 1. 4. 2014.

Podle § 95 insolvenčního zákona (dále jen IZ ) rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Podle § 9 odst. 1 zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, proti rozhodnutí vydanému vyšším soudním úředníkem v občanském soudním řízení lze podat odvolání za stejných podmínek jako proti rozhodnutí předsedy senátu. Podaný opravný prostředek se však nejprve předloží předsedovi senátu, který o něm rozhodne, má-li za to, že se mu má zcela vyhovět.

Rozhodnutí předsedy senátu se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním. Podle § 36a odst. 5 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, je asistent soudce oprávněn podílet se na rozhodovací činnosti soudu v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem pro vyšší soudní úředníky; na jeho postavení se přiměřeně použijí ustanovení upravující postavení vyšších soudních úředníků.

V dané věci vydala rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu věřitele asistentka soudkyně. S ohledem na to, že odvolání dlužníka je důvodné, soud napadené usnesení změnil tak, že insolvenční návrh dlužníka se neodmítá.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Soud dlužníka upozorňuje na skutečnost, že s účinností od 1. 1. 2014 vylučuje ustanovení § 83a IZ spojení věcí různých dlužníků ke společnému řízení. Žádostem o spojení řízení ve věci manželů tedy od 1. 1. 2014 nelze vyhovět. V souladu s ustanovením § 394a IZ manželé, z nichž každý je samostatně osobou oprávněnou podat návrh na povolení oddlužení, mohou tento návrh podat společně (na společném formuláři).

Krajský soud v Brně dne 4. února 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Jarmila Bejčková, v.r. Renata Crhová samosoudkyně