KSBR 38 INS 17311/2012-B-37
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 38 INS 17311/2012-B-37

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Jarmilou Bejčkovou v insolvenční věci dlužníka: Martin anonymizovano , anonymizovano , Vychodilova 12, 612 00 Brno, o změně splátkového kalendáře schváleného oddlužení

takto:

I. Výrok II. usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 38 INS 17311/2012-B-15 ze dne 24. 5. 2013, ve znění usnesení č.j. KSBR 38 INS 17311/2012-B-25 ze dne 15. 102014, s e m ě n í tak, že dlužníkovi se ukládá, aby nadále platil nezajištěným věřitelům na úhradu jejich pohledávek prostřednictvím insolvenčního správce vždy ke každému třicátému dni v měsíci z příjmů, které získá po schválení oddlužení, částku ve stejném rozsahu, v jakém z těchto příjmů mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, a to po odečtení odměny a náhrady hotových výdajů insolvenčního správce ve výši 900,-Kč a daně z přidané hodnoty dle zákonné sazby, podle poměru pohledávek těchto věřitelů takto:

1/ věřiteli č. 2: DIGI Czech Republic, s.r.o., IČ: 27569390, Holandská 854/1, 639 00 Brno, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 1.040,-Kč, 0,17 % z těchto příjmů,

2/ věřiteli č. 3: AB 5 B.V., Strawinskylaan 933, 1077XX Amsterdam, Nizozemské království, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 156.952,19 Kč, 25,66 % z těchto příjmů,

3/ věřiteli č. 4: Raiffeisenbank, a.s., IČ: 49240901, Hvězdova 1416/2b, 140 75 Praha 4, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 39.907,85 Kč, 6,52 % z těchto příjmů,

4/ věřiteli č. 7: Provident Financial, s.r.o., IČ: 25621351, Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 49.490,-Kč, 8,09 % z těchto příjmů,

5/ věřiteli č. 8: Citibank Europe plc, reg.č. 132781, North Wall Quay 1, 166 40 Dublin, Irsko, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 202.704,97 Kč, 33,14 % z těchto příjmů,

6/ věřiteli č. 9: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČ: 47116617, Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 985,-Kč, 0,16 % z těchto příjmů,

7/ věřiteli č. 10: GE Money Auto, s.r.o., IČ: 60112743, Vyskočilova 1422/1a, 140 00 Praha, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 160.646,10 Kč, 26,26 % z těchto příjmů. isir.justi ce.cz

Odůvodnění: Usnesením č.j.-B-15 ze dne 24. 5. 2013 schválil insolvenční soud oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře a určil výši splátek určených nezajištěným věřitelům; usnesení nabylo právní moci dne 7. 6. 2013.

Věřitel č. 5: MONETA (dříve GE) Money Bank, a.s., IČ: 25672720, Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4-Michle, vzal podáním ze dne 14. 7. 2016 svou přihlášku pohledávky ve výši 95.430,55 Kč ve smyslu § 184 insolvenčního zákona (dále jen IZ ) zcela zpět. Usnesením č.j.-P-5-3 ze dne 2. 8. 2016 vzal insolvenční soud na vědomí zpětvzetí přihlášky pohledávky ve výši 95.430,55 Kč; usnesení nabylo právní moci dne 30. 8. 2016. Právní mocí tohoto usnesení účast věřitele v řízení skončila.

Jelikož z doplnění přihlášky pohledávky věřitele č. 3 vyplývá změna jeho obchodní firmy, promítl soud tuto skutečnost do výroku II.

Dle § 407 odst. 3 IZ rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře insolvenční soud i bez návrhu změní, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek.

Jelikož usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je usnesením vydaným s výhradou změny poměrů, k níž došlo zejména zpětvzetím přihlášky pohledávky věřitele č. 5, upravil insolvenční soud splátkový kalendář ve schváleném oddlužení dlužníka podle stávajícího poměru pohledávek věřitelů zbývajících v řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně. Odvolání může podat pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí (§ 407 odst. 3 IZ).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníku a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem.

Krajský soud v Brně dne 31. října 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Jarmila Bejčková, v.r. Renata Crhová samosoudkyně