KSBR 38 INS 17233/2015-B-15
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 38 INS 17233/2015-B-15

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Jarmilou Bejčkovou v insolvenční věci dlužníků: a) Ladislav anonymizovano , anonymizovano , Čsl. armády 212, 664 61 Holasice, a b) Miroslava anonymizovano , nar. 16. 1. 1961, Čsl. armády 212, 664 61 Holasice, o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty

takto:

Insolvenční soud povoluje výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty Zdeňkovi anonymizovano , anonymizovano , Komenského 108, 664 61 Rajhrad.

Odůvodnění: Podáním doručeným insolvenčnímu soudu dne 13. 10. 2015 požádal Zdeněk Herzán, anonymizovano , Komenského 108, 664 61 Rajhrad, o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty, a to spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/3 na nemovité věci-pozemku par. č. 446, jehož součástí je rodinný dům na adrese Čsl. armády č.p,. 212, k.ú. Holasice, zapsané na LV č. 386 pro obec a k.ú. Holasice, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrálního pracoviště Brno-venkov (dále jen předmětné nemovitosti ).

Podle § 295 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ) dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil.

Podle § 295 odst. 3 IZ na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Má-li k nabytí tohoto majetku dojít až po skončení konkursu, rozhodne o tomto návrhu insolvenční soud samostatně a tuto výjimku může v takovém případě povolit i osobám uvedeným v odstavci 2 písm. f); proti jeho rozhodnutí může podat odvolání jen osoba, která návrh podala.

Insolvenční soud přezkoumal žádost o povolení výjimky ze zákazu nabývání z majetkové podstaty i v rámci působnosti věřitelského výboru a jelikož neshledal důvody, pro které by žádosti neměl vyhovět, vydal usnesení, kterým žádosti vyhověl.

Poučení : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto rozhodnutí k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně. Odvolání může podat jen osoby, která návrh podala.

Krajský soud v Brně dne 21. prosince 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Jarmila Bejčková, v.r. Renata Crhová samosoudkyně