KSBR 38 INS 17093/2014-B-10
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 38 INS 17093/2014-B-10

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Jarmilou Bejčkovou v insolvenční věci dlužnice: Lenka anonymizovano , anonymizovano , Husova 5, 602 00 Brno, korespondenční adresa: U Leskavy 30, 625 00 Brno, o změně splátkového kalendáře schváleného oddlužení

takto:

I. Výrok II. usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 38 INS 17093/2014-B-7 ze dne 23. 12. 2014 s e m ě n í tak, že dlužnici se ukládá, aby nadále platila nezajištěným věřitelům na úhradu jejich pohledávek prostřednictvím insolvenční správkyně vždy ke každému třicátému dni v měsíci z příjmů, které získá po schválení oddlužení, částku ve stejném rozsahu, v jakém z těchto příjmů mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, a to po odečtení odměny a náhrady hotových výdajů insolvenční správkyně ve výši 900,-Kč, případně daně z přidané hodnoty dle zákonné sazby, stane-li se insolvenční správkyně její plátkyní, podle poměru pohledávek těchto věřitelů takto:

1/ věřiteli č. l: CP Inkaso, s.r.o., IČ: 29027241, Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 29.794,16 Kč, 13,17 % z těchto příjmů,

2/ věřiteli č. 2: BNP Paribas Personal Finance, akciová společnost, 1 boulevard Haussmann, 750 09 Paříž, Francouzská republika, odštěpný závod BNP Paribas Personal Finance SA, IČ: 03814742, Karla Engliše 3208/5, 150 00 Praha 5, Smíchov, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 19.922,-Kč, 8,80 % z těchto příjmů,

3/ věřiteli č. 3: Česká spořitelna, a.s., IČ: 45244782, Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 11.737,39 Kč, 5,19 % z těchto příjmů,

4/ věřiteli č. 4: Marek Matoušek, Hutní osada 486, 664 84 Zastávka, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 146.250,-Kč, 64,62 % z těchto příjmů,

5/ věřiteli č. 5: Friendly Finance, s.r.o., IČ: 24161306, Truhlářská 1108/3, 110 00 Praha 1, Nové Město, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 10.100,-Kč, 4,46 % z těchto příjmů,

6/ věřiteli č. 6: AN EURO Group, s.r.o., IČ: 24817333, Plzeňská 1270/97, 150 00 Praha 5, Košíře, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 3.500,-Kč, 1,55 % z těchto příjmů,

7/ věřiteli č. 7: Kontex Trade International, s.r.o., IČ: 24827061, Na Okruhu 488/27, 142 00 Praha 4, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 3.000,-Kč, 1,33 % z těchto příjmů,

8/ věřiteli č. 8: FINFAST, s.r.o., IČ: 24286168, Václavské náměstí 808/66, 110 00 Praha, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 2.000,-Kč, 0,88 % z těchto příjmů.

Výrok VI. usnesení se vypouští.

Odůvodnění: Usnesením č.j.-B-7 ze dne 23. 12. 2014 schválil insolvenční soud oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře a určil výši splátek určených nezajištěným věřitelům; usnesení nabylo právní moci dne 5. 1. 2015.

Nevykonatelná pohledávka č. 5 věřitele č. 5 Friendly Finance, s.r.o., IČ: 24161306, Truhlářská 1108/3, 110 00 Praha 1, Nové Město, byla na přezkumném jednání konaném dne 9. 10. 2014 popřena insolvenční správkyní a dlužnicí co do výše 2.404,-Kč a uznána ve výši 10.100,-Kč; žalobu na určení popřené nevykonatelné pohledávky věřitel v zákonné lhůtě nepodal. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, pohledávka popřená co do výše je v takovém případě zjištěna ve výši uvedeném při jejím popření (§ 198 odst. 1 IZ).

Nevykonatelná pohledávka č. 6 věřitele č. 6 AN EURO Group, s.r.o., IČ: 24817333, Plzeňská 1270/97, 150 00 Praha 5, Košíře, byla na přezkumném jednání konaném dne 9. 10. 2014 popřena insolvenční správkyní a dlužnicí co do výše 4.810,-Kč a uznána ve výši 3.500,-Kč (konkrétně byla popřena dílčí pohledávka č. 1 v částce 1.100,-Kč a dílčí pohledávka č. 2 v částce 3.700,-Kč). Věřitel vzal podáním doručeným soudu dne 21. 11. 2014 svou dílčí pohledávku č. 2 (v přihlášce pohledávky č. 6) v popřené výši 3.700,-Kč zpět. Usnesením č.j.-P-6-3 ze dne 2. 12. 2014 vzal insolvenční soud na vědomí částečné zpětvzetí přihlášky pohledávky ve výši 3.700,-Kč; usnesení nabylo právní moci dne 18. 12. 2014. Věřiteli tak v insolvenčním řízení zůstala nezajištěná pohledávka v celkové výši 4.610,-Kč, a to zjištěná dílčí pohledávka č. 1 ve výši 3.500,-Kč a popřená dílčí pohledávka č. 1 ve výši 1.110,-Kč; žalobu na určení popřené nevykonatelné pohledávky věřitel v zákonné lhůtě nepodal. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, pohledávka popřená co do výše je v takovém případě zjištěna ve výši uvedeném při jejím popření (§ 198 odst. 1 IZ).

Nevykonatelná pohledávka č. 7 věřitele č. 7 Kontex Trade International, s.r.o., IČ: 24827061, Na Okruhu 488/27, 142 00 Praha 4, byla na přezkumném jednání konaném dne 9. 10. 2014 popřena insolvenční správkyní a dlužnicí co do výše 4.876,-Kč a uznána ve výši 3.000,-Kč; žalobu na určení popřené nevykonatelné pohledávky věřitel v zákonné lhůtě nepodal. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, pohledávka popřená co do výše je v takovém případě zjištěna ve výši uvedeném při jejím popření (§ 198 odst. 1 IZ).

Nevykonatelná pohledávka č. 8 věřitele č. 8 FINFAST, s.r.o., IČ: 24286168, Václavské náměstí 808/66, 110 00 Praha, byla na přezkumném jednání konaném dne 9. 10. 2014 popřena insolvenční správkyní a dlužnicí co do výše 560,-Kč a uznána ve výši 2.000,-Kč; žalobu na určení popřené nevykonatelné pohledávky věřitel v zákonné lhůtě nepodal.

Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, pohledávka popřená co do výše je v takovém případě zjištěna ve výši uvedeném při jejím popření (§ 198 odst. 1 IZ).

Ke dni účinnosti přeshraniční fúze, tj. k 31. 5. 2015, přešel veškerý majetek, dluhy, práva a povinnosti včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů společnosti CETELEM ČR, a.s., IČ: 25085689, na nástupnickou společnost BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, akciová společnost, 1 boulevard Haussmann, 750 09 Paříž, Francouzská republika, která v České republice podniká prostřednictvím svého odštěpného závodu BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpný závod, IČ: 03814742, Karla Engliše 3208/5, 150 00 Praha 5, Smíchov; s ohledem na tuto skutečnost insolvenční soud změnil označení věřitele v bodě 2) výroku I. usnesení.

Dle § 407 odst. 3 IZ rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře insolvenční soud i bez návrhu změní, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek.

Jelikož usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je usnesením vydaným s výhradou změny poměrů, k níž došlo z důvodu nepodání žaloby na určení popřených nevykonatelných pohledávek č. 5, č. 6, č. 7 a č. 8, upravil insolvenční soud splátkový kalendář ve schváleném oddlužení dlužnice podle stávajícího poměru pohledávek věřitelů zbývajících v řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně. Odvolání může podat pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí (§ 407 odst. 3 IZ).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužnici a insolvenční správkyni se však doručuje i zvláštním způsobem.

Krajský soud v Brně dne 22. července 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Jarmila Bejčková, v.r. Renata Crhová samosoudkyně