KSBR 38 INS 17043/2015-A-6
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 38 INS 17043/2015-A-6

Usnese ní

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Jarmilou Bejčkovou v insolvenční věci dlužníka: Zde něk anonymizovano , anonymizovano , Jánská 453/9, 602 00 Brno, korespondenční adresa: Trávníky 75, 613 00 Brno, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 10. 7. 2015, č.j. KSBR 38 INS 17043/2015-A-4,

tak to :

Usnesení zdejšího soudu ze dne 10. 7. 2015, č.j. KSBR 38 INS 17043/2015-A-4, se mění tak, že insolvenční návrh dlužníka s e n e o d m í t á .

Odůvodnění:

Usnesením uvedeným ve výroku odmítl soud insolvenční návrh dlužníka spojený s návrhem na povolení oddlužení s tím, že insolvenční návrh neobsahuje podstatné náležitosti podle § 103 odst. 2 insolvenčního zákona (dále jen IZ ). Z odůvodnění usnesení vyplývá, že podle soudu skutečnosti, které dlužník v návrhu popsal, neosvědčují jeho úpadek ve smyslu § 3 odst. 1 a 2 IZ a jako podklad pro rozhodnutí jsou nedostačující.

Proti tomuto usnesení podal dlužník v zákonné lhůtě odvolání, neboť dle jeho názoru doložil, že je v platební neschopnosti. K tomu dlužník uvedl mimo jiné, že zastavil platby všech svých peněžitých závazků, jak uvedl v bodě 7 insolvenčního návrhu, kdy svým věřitelům nehradí splátky. Svou platební neschopnost doložil i tím, že u závazků vůči věřiteli Debtis Causa a.s. byla vedena exekuce, přičemž exekucí nebylo možno dosáhnout uspokojení splatné pohledávky.

Podle § 95 rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Podle § 9 odst. 1 zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, proti rozhodnutí vydanému vyšším soudním úředníkem v občanském soudním řízení lze podat odvolání za stejných podmínek jako proti rozhodnutí předsedy senátu. Podaný opravný prostředek se však nejprve předloží předsedovi senátu, který o něm rozhodne, má-li za to, že se mu má zcela vyhovět. Rozhodnutí předsedy senátu se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním. Podle § 36a odst. 5 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, je asistent soudce oprávněn podílet se na rozhodovací činnosti soudu v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem pro vyšší soudní úředníky; na jeho postavení se přiměřeně použijí ustanovení upravující postavení vyšších soudních úředníků.

V dané věci vydala rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu dlužníka asistentka soudkyně. S ohledem na to, že odvolání dlužníka je důvodné, soud napadené usnesení změnil tak, že insolvenční návrh dlužníka se neodmítá.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Krajský soud v Brně dne 31. července 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Jarmila Bejčková, v.r. Renata Crhová samosoudkyně