KSBR 38 INS 16928/2011-B-19
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 38 INS 16928/2011-B-19

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Jarmilou Bejčkovou v insolvenční věci dlužníka: Ludvík anonymizovano , anonymizovano , Chelčického 1474, 676 02 Moravské Budějovice, o změně splátkového kalendáře schváleného oddlužení

takto:

I. Výrok II. usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 38 INS 16928/2011-B-6 ze dne 14. 3. 2012 s e m ě n í tak, že dlužníku se ukládá, aby nadále platil nezajištěným věřitelům na úhradu jejich pohledávek prostřednictvím insolvenčního správce vždy ke každému dvacátému dni v měsíci z příjmů, které získá po schválení oddlužení, částku ve stejném rozsahu, v jakém z těchto příjmů mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, a to po odečtení odměny a náhrady hotových výdajů insolvenčního správce ve výši 900,-Kč a daně z přidané hodnoty dle zákonné sazby, podle poměru pohledávek těchto věřitelů takto:

1/ věřiteli č. 1: COFIDIS, s.r.o., IČ: 271 79 907, Bucharova 1423/6, 158 00 Praha 5, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 57.583,26 Kč, 6,72 % z těchto příjmů,

2/ věřiteli č. 2: MONETA Money Bank, a.s., IČ: 256 72 720, Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 19.936,09 Kč, 2,33 % z těchto příjmů,

3/ věřiteli č. 3: Home Credit a.s., IČ: 269 78 636, Moravské náměstí 249/8, 602 00 Brno, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 313.644,65 Kč, 36,61 % z těchto příjmů,

4/ věřiteli č. 4: Česká spořitelna, a.s., IČ: 452 44 782, Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 185.605,12 Kč, 21,66 % z těchto příjmů,

5/ věřiteli č. 5: DDM INVEST X AG, UID: CHE-130.419.930, Schochenmühlestrasse 4, 6340 Baar, Switzerland, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 279.957,93 Kč, 32,68 % z těchto příjmů.

Odůvodnění: Usnesením č.j.-B-6 ze dne 14. 3. 2012 schválil insolvenční soud oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře a určil výši splátek určených nezajištěným věřitelům; usnesení nabylo právní moci dne 16. 3. 2012. isir.justi ce.cz

Usnesením č.j.-P-2-3 ze dne 26. 7. 2016 rozhodl insolvenční soud o přihlášce pohledávky č. 2 ve výši 301.148,60 Kč věřitele MONETA Money Bank, a.s. (dříve GE Money Bank a.s.), IČ: 25672720, Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4, ve věci návrhu na změnu v osobě insolvenčního věřitele tak, že na místo původního věřitele vstoupil dne 19. 4. 2016 do insolvenčního řízení ve smyslu § 18 insolvenčního zákona nabyvatel jeho pohledávky ve výši 279.957,93 Kč DDM INVEST X AG, UID: CHE-130.419.930, Schochenmühlestrasse 4, 6340 Baar, Switzerland.

Věřitel MONETA Money Bank, a.s. (dříve GE Money Bank a.s.), IČ: 25672720, Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4, vzal podáním doručeným soudu dne 13. 9. 2016 část své přihlášené pohledávky, a to dílčí pohledávku č. 1 ve výši 1.254,58 Kč zpět. Usnesením č.j.-P-2-5 ze dne 9. 9. 2016 vzal insolvenční soud na vědomí zpětvzetí přihlášky pohledávky ve výši 1.254,58 Kč; usnesení nabylo právní moci dne 4. 10. 2016. Po právní moci usnesení zůstala věřiteli v předmětném insolvenčním řízení zjištěná pohledávka ve výši 19.936,09 Kč, soud proto neukončoval jeho účast v řízení.

Dle § 407 odst. 3 insolvenčního zákona (dále jen IZ ) rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře insolvenční soud i bez návrhu změní, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek.

Jelikož usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je usnesením vydaným s výhradou změny poměrů, k nimž došlo částečným postoupením pohledávky a částečným zpětvzetím pohledávky věřitele č. 5, upravil insolvenční soud splátkový kalendář ve schváleném oddlužení dlužnice podle stávajícího poměru pohledávek věřitelů zbývajících v řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně. Odvolání může podat pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí (§ 407 odst. 3 IZ).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníku a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem.

Krajský soud v Brně dne 16. listopadu 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Jarmila Bejčková, v.r. Renata Crhová samosoudkyně