KSBR 38 INS 1666/2014-B-15
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 38 INS 1666/2014-B-15

Usnese ní

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Jarmilou Bejčkovou v insolvenční věci dlužníka: Tomáš anonymizovano , anonymizovano , Vítězství 457, 763 15 Slušovice, korespondenční adresa: 763 12 Zádveřice 2, o změně splátkového kalendáře schváleného oddlužení

tak to :

I. Výrok II. usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 38 INS 1666/2014-B-7 ze dne 7. 4. 2014 s e m ě n í tak, že dlužníkovi se ukládá, aby nadále platil nezajištěným věřitelům na úhradu jejich pohledávek prostřednictvím insolvenční správkyně vždy ke každému třicátému dni v měsíci z příjmů, které získá po schválení oddlužení, částku ve stejném rozsahu, v jakém z těchto příjmů mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, a to po odečtení odměny a náhrady hotových výdajů insolvenční správkyně ve výši 900,-Kč a daně z přidané hodnoty dle zákonné sazby, podle poměru pohledávek těchto věřitelů takto:

1/ věřiteli č. 1: AB 5 B.V. soukromá společnost s ručením omezeným, Strawinskylaan 933 WTC Tw, 1077XX Amsterodam, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 36.467,65 Kč, 11,21 % z těchto příjmů,

2/ věřiteli č. 2: GE Money Bank, a.s., IČ: 25672720, Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4, Michle, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 694,22 Kč, 0,21 % z těchto příjmů,

3/ věřiteli č. 3: SMART Capital, a.s., IČ: 26865297, Hněvotínská 241/52, 779 00 Olomouc, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 19.867,-Kč, 6,11 % z těchto příjmů,

4/ věřiteli č. 4: Provident Financial s.r.o., IČ: 25621351, Olbrachtova 2006/9,140 00 Praha 4, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 18.526,-Kč, 5,69 % z těchto příjmů,

5/ věřiteli č. 5: Československá obchodní banka, a.s., IČ: 00001350, Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 28.176,84 Kč, 8,66 % z těchto příjmů,

6/ věřiteli č. 6: T-Mobile Czech Republic a.s., IČ: 64949681, Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 3.600,-Kč, 1,11 % z těchto příjmů.

7/ věřiteli č. 7: Intrum Justitia Czech, s.r.o., IČ: 27221971, Klimentská 1216/46, 110 00 Praha 1, Nové Město, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 218.025,19 Kč, 67,01 % z těchto příjmů.

Odůvodnění:

Usnesením č.j.-B-7 ze dne 7. 4. 2014 schválil insolvenční soud oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře a určil výši splátek určených nezajištěným věřitelům; usnesení nabylo právní moci dne 17. 4. 2014.

Usnesením č.j.-P-2-3 ze dne 13. 5. 2015 rozhodl insolvenční soud o přihlášce pohledávky č. 2 ve výši 218.719,41 Kč věřitele GE Money Bank, a.s., IČ: 25672720, Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4, ve věci návrhu na změnu v osobě insolvenčního věřitele tak, že na místo původního věřitele vstoupil do insolvenčního řízení dne 14. 4. 2015 ve smyslu § 18 insolvenčního zákona (dále jen IZ ) nabyvatel jeho dílčí pohledávky č. 2 ve výši 218.025,19 Kč Intrum Justitia Czech, s.r.o., IČ: 27221971, Klimentská 1216/46, 110 00 Praha 1, Nové Město.

Podle § 407 odst. 3 IZ rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře insolvenční soud i bez návrhu změní, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek.

Jelikož usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je usnesením vydaným s výhradou změny poměrů, k níž došlo změnou v osobě insolvenčního věřitele, upravil insolvenční soud splátkový kalendář ve schváleném oddlužení dlužníka v souladu s touto změnou.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně. Odvolání může podat pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí (§ 407 odst. 3 IZ).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníkovi a insolvenční správkyni se však doručuje i zvláštním způsobem.

Krajský soud v Brně dne 24. července 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Jarmila Bejčková, v.r. Renata Crhová samosoudkyně