KSBR 38 INS 1647/2011-B-25
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 38 INS 1647/2011-B-25

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Jarmilou Bejčkovou v insolvenční věci dlužnice: Soňa anonymizovano , anonymizovano , bytem Uherský Brod-Havřice, Brodská 311, PSČ 688 01, o změně splátkového kalendáře schváleného oddlužení

takto:

I. Výrok II. usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 38 INS 1647/2011-B-7 ze dne 15. 7. 2011 ve znění usnesení o změně splátkového kalendáře schváleného oddlužení č.j. KSBR 38 INS 1647/2011-B-13 ze dne 8. 2. 2012, s e m ě n í tak, že dlužnici se ukládá, aby nadále platila nezajištěným věřitelům na úhradu jejich pohledávek prostřednictvím insolvenčního správce vždy ke každému pětadvacátému dni v měsíci z příjmů, které získá po schválení oddlužení, částku ve stejném rozsahu, v jakém z těchto příjmů mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, a to po odečtení odměny a náhrady hotových výdajů insolvenčního správce ve výši 900,-Kč a daně z přidané hodnoty dle zákonné sazby, podle poměru pohledávek těchto věřitelů takto:

9/ věřitelce č. 9: Veronika anonymizovano , nar. 21. 8. 1991, bytem Uherský Brod-Havřice, Brodská 311, PSČ 688 01, na úhradu její zjištěné pohledávky ve výši 1,165.920,46 Kč, 49,72 % z těchto příjmů.

Odůvodnění: Usnesením č.j.-B-7 ze dne 15. 7. 2011 schválil insolvenční soud (dále jen soud ) oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře a určil výši splátek určených nezajištěným věřitelům; usnesení nabylo právní moci dne 25. 7. 2011.

Podáním doručeným soudu dne 14. 2. 2014 se nabyvatelka pohledávky věřitele č. 9 Veronika anonymizovano , nar. 21. 8. 1991, bytem Uherský Brod-Havřice, Brodská 311, PSČ 688 01, domáhala, aby soud rozhodl o jejím procesním nástupnictví na místo věřitele č. 9: Wüstenrot hypoteční banka, a.s., se sídlem Praha 4, Na Hřebenech II 1718/8, PSČ 140 23, IČ: 267 47 154 (dále jen původní věřitel ).

Usnesením č.j.-P-9-13 ze dne 26. 8. 2014 rozhodl Krajský soud v Brně o změně v osobě insolvenčního věřitele, a to tak, že na místo původního věřitele vstoupila dne 18. 2. 2014 do insolvenčního řízení dle § 18 IZ výše uvedená nabyvatelka pohledávky; usnesení nabylo právní moci dne 4. 9. 2014.

S ohledem na to, že v průběhu řízení došlo ke změně v osobě insolvenčního věřitele, změnil soud usnesení o schválení oddlužení v dotčené části. Ostatní části výroku II. a další výroky usnesení o schválení oddlužení zůstávají beze změny.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí usnesení není odvolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužnici a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem.

Krajský soud v Brně dne 8. října 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Jarmila Bejčková, v.r. Renata Crhová samosoudkyně