KSBR 38 INS 16414/2012-B-33
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 38 INS 16414/2012-B-33

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Jarmilou Bejčkovou v insolvenční věci dlužnice: Irena anonymizovano , anonymizovano , Jarní 8, 586 01 Jihlava, o změně usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře

takto: I. Poslední odstavec výroku II. usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 38 INS 16414/2012-B-9 ze dne 10. 5. 2013 se mění tak, že dlužnice je nadále povinna hradit věřitelům splátky ze svého příjmu z trvalého pracovního poměru, který pobírá od zaměstnavatele: Jednota, spotřební družstvo v Jindřichově Hradci, IČ: 00031879, sídliště Vajgar 595, Jindřichův Hradec III, 377 01 Jindřichův Hradec, z daru ve výši 3.350,-Kč měsíčně na základě darovací smlouvy ze dne 23. 5. 2012, a ze starobního důchodu, který pobírá od ČR- České správy sociálního zabezpečení, IČ: 00006963, Křížová 25, 225 08 Praha 5.

II. Výrok V. usnesení Krajského soudu v Brně č.j.-B-9 ze dne 10. 5. 2013 se mění tak, že nadále zní: Insolvenčnímu správci se ukládá, aby měsíčně prováděl přepočet částky použitelné ke splátkám tak, že sečte starobní důchod dlužnice s její čistou mzdou, z této částky vypočte srážku v zákonné výši dle kalkulátoru splátek (případný přebytek ze starobního důchodu vrátí dlužnici), z této částky si ponechá částku 900,-Kč jako svou odměnu a náhradu hotových výdajů a k tomu daň z přidané hodnoty dle zákonné sazby, a zbylou částku včetně daru ve výši 3.350,-Kč měsíčně, poskytovaného na základě darovací smlouvy ze dne 23. 5. 2012, rozvrhne mezi věřitele způsobem uvedeným v bodě II. měněného usnesení. Příslušné splátky insolvenční správce poukáže jednotlivým věřitelům do 5 dnů po připsání částek od plátce starobního důchodu, plátce mzdy dlužnice a dlužnice na jeho účet.

III. Vkládá se výrok VI. který zní: Plátci starobního důchodu dlužnice se přikazuje, aby po doručení rozhodnutí o schválení oddlužení nevyplácel starobní důchod dlužnici, ale zasílal jej v plné výši insolvenčnímu správci na účet, jehož číslo mu insolvenční správce za tímto účelem neprodleně sdělí.

Odůvodnění:

Usnesením č.j.-B-9 ze dne 10. 5. 2013 schválil insolvenční soud oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře; usnesení nabylo právní moci dne 14. 5. 2013.

Podáním doručeným soudu dne 20. 11. 2017 insolvenční správce vyrozuměl soud o skutečnosti, že počínaje říjnem 2017 jsou dlužnici vypláceny souběžně příjmy v podobě mzdy z pracovního poměru u zaměstnavatele Jednota, spotřební družstvo v Jindřichově Hradci, IČ: 00031879, isir.justi ce.cz sídliště Vajgar 595, Jindřichův Hradec III, 377 01 Jindřichův Hradec, a starobního důchodu. V návaznosti na tuto skutečnost požádal soud o určení výše srážek z jednotlivých příjmů dlužnici.

Podle § 407 odst. 3 IZ rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře insolvenční soud i bez návrhu změní, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek.

Jelikož usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je usnesením vydaným s výhradou změny poměrů, k nimž došlo přiznáním starobního důchodu dlužnici, upravil insolvenční soud povinnosti uložené insolvenčnímu správci a uložil povinnosti plátci starobního důchodu dlužnice tak, aby dlužnice ze svých měsíčních příjmů platila nezajištěným věřitelům částku ve stejném rozsahu, v jakém z těchto příjmů mohou být při výkonu rozhodnutí nebo exekuci uspokojeny přednostní pohledávky.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně. Odvolání může podat pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí (§ 407 odst. 3 IZ).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužnici a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem.

Krajský soud v Brně dne 25. ledna 2018

JUDr. Jarmila Bejčková, v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Renata Crhová