KSBR 38 INS 1613/2009-B-37
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 38 INS 1613/2009-B-37

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Jarmilou Bejčkovou v insolvenčním řízení dlužníka: Oldřich anonymizovano , anonymizovano , Třída Tomáše Bati 1012, 760 01 Zlín, o změní usnesení o schválení oddlužení

takto:

I. Výrok II. usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 38 INS 1613/2009-B-7 ze dne 9. 6. 2009 ve znění usnesení č.j. KSBR 38 INS 1613/2009-B-29 ze dne 17. 3. 2010 s e m ě n í tak, že dlužníkovi se ukládá, aby nadále-počínaje dnem 1. června 2011-platil anonymizovano věřitelům na úhradu jejich pohledávek vždy ke každému prvnímu dni v měsíci z příjmů, které získá po schválení oddlužení, částku ve stejném rozsahu, v jakém z těchto příjmů mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, a to po odečtení odměny a náhrady hotových výdajů insolvenční správkyně ve výši 900,-Kč a daně z přidané hodnoty dle zákonné sazby, podle poměru pohledávek těchto věřitelů takto:

1/ věřiteli č. l: Česká spořitelna, a.s., IČ: 452 44 782, Praha 4, Olbrachtova 1929/62, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 204.014,65 Kč, 37,70 % z těchto příjmů,

2/ věřiteli č. 2: Profidebt, s.r.o., IČ: 272 21 971, Pardubice-Staré Město, Pernštýnské náměstí 80, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 143.670,-Kč, 26,55 % z těchto příjmů,

3/ věřiteli č. 3: Raiffeisenbank a.s., IČ: 492 40 901, Praha 4, Hvězdova 1716/2b, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 109.541,98 Kč, 20,24 % z těchto příjmů,

4/ věřiteli č. 5: Československá obchodní banka, a.s., IČ: 000 01 350, Praha 5, Radlická 333/150, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 13.298,57 Kč, 2,46 % z těchto příjmů,

5/ věřiteli č. 6: Český inkasní kapitál, a.s., IČ: 276 46 751, Praha, Václavské náměstí 808/66, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 55.500,71 Kč, 10,26 % z těchto příjmů,

6/ věřiteli č. 7: GE Money Multiservis, a.s., IČ: 492 41 150, Praha 4, Vyskočilova 1422/1a, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 9.827,17 Kč, 1,82 % z těchto příjmů,

7/ věřiteli č. 8: E.ON Energie, a.s., IČ: 260 78 201, České Budějovice, F.A. Gerst anonymizovano 2151/6, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 5.254,-Kč, 0,97 % z těchto příjmů.

První splátku dle tohoto usnesení je dlužník povinen uhradit věřitelům ke dni 1. června 2011, a to ze svého příjmu z trvalého pracovního poměru, který pobírá od svého zaměstnavatele (MITAS a.s.-výrobní závod Zlín, IČ: 000 12 190, Zlín, ulice Šedesátá 5576).

II. Výrok IV. usnesení Krajského soudu v Brně č.j.-B-7 ze dne 9. 6. 2009 ve znění usnesení č.j.-B-29 ze dne 17. 3. 2010 s e m ě n í tak, že plátci mzdy dlužníka se přikazuje, aby po doručení tohoto rozhodnutí prováděl ze mzdy nebo jiného příjmu dlužníka stanovené srážky a nevyplácel sražené částky dlužníkovi, ale zasílal je insolvenční správkyni na účet, jehož číslo mu insolvenční správkyně za tímto účelem neprodleně sdělí.

III. Výrok V. usnesení Krajského soudu v Brně č.j.-B-7 ze dne 9. 6. 2009 ve znění usnesení č.j.-B-29 ze dne 17. 3. 2010 s e m ě n í tak, že insolvenční správkyni se ukládá, aby si z částky, kterou jí plátce mzdy dlužníka v příslušném měsíci poukáže na určený účet, ponechala částku 900,-Kč + daň z přidané hodnoty jako svou odměnu a náhradu hotových výdajů a zbylou částku rozvrhla mezi věřitele způsobem uvedeným v bodě II. tohoto usnesení. Příslušné splátky insolvenční správkyně poukáže jednotlivým věřitelům do 5 dnů po připsání částky od plátce mzdy dlužníka na jeho účet.

Odůvodnění:

Usnesením č.j.-B-7 ze dne 9. 6. 2009 schválil insolvenční soud oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendá anonymizovano určil výši splátek určených anonymizovano věřitelům; usnesení nabylo právní moci dne 15. 6. 2009. S ohledem na změnu sazby daně z přidané hodnoty soud usnesením č.j.-B-29 ze dne 17. 3. 2010 změnil usnesení o schválení oddlužení v dotčené části tak, aby sazba daně z přidané hodnoty odpovídala její zákonné výši; usnesení nabylo právní moci dne 18. 3. 2010.

Usnesením č.j.-P 4-4 ze dne 13. 4. 2011 vzal insolvenční soud na vědomí zpětvzetí přihlášky pohledávky věřitele č. 4: Finanční úřad ve Zlíně, Třída Tomáše Bati 21, 761 86 Zlín, ve výši 10.770,-Kč; usnesení nabylo právní moci dne 29. 4. 2011. Právní mocí tohoto usnesení účast věřitele č. 4 v řízení skončila, a došlo tak ke změně výše závazků dlužníka zahrnutých do oddlužení.

Podle ustanovení § 407 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře insolvenční soud i bez návrhu změní, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek; ustanovení § 418 odst. 1 písm. b) tím není dotčeno. Pro doručení, zveřejnění a účinky tohoto rozhodnutí platí totéž co o doručení, zveřejnění a účincích rozhodnutí o schválení oddlužení.

Jelikož usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je usnesením vydaným s výhradou změny poměrů, k níž došlo zpětvzetím přihlášky pohledávky věřitele č. 4 a ukončením jeho účasti v řízení, upravil insolvenční soud splátkový kalendář ve schváleném oddlužení dlužníka podle stávajícího poměru pohledávek věřitelů zbývajících v řízení. Současně insolvenční soud upravil znění výroků IV. a V. tak, aby odpovídalo současné právní úpravě, dle které soud v rozhodnutí o schválení oddlužení přikáže plátci mzdy dlužníka, aby po doručení rozhodnutí o schválení oddlužení prováděl ze mzdy nebo jiného příjmu dlužníka stanovené srážky a nevyplácel sražené částky dlužníku.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí může podat odvolání pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí. Odvolání lze podat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníkovi a insolvenční správkyni se však doručuje i zvlášť; plátci mzdy dlužníka se doručuje do vlastních rukou.

O právech a povinnostech plátce mzdy dlužníka po doručení rozhodnutí o schválení oddlužení platí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu o plátci mzdy při výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy povinného. Částky sražené ze mzdy dlužníka zasílá jeho plátce mzdy insolvenční správkyni, a to bez zřetele k tomu, že rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře dosud není v právní moci.

Krajský soud v Brně dne 10. května 2011

Za správnost vyhotovení: JUDr. Jarmila Bejčková, v.r. anonymizovano Crhová samosoudce