KSBR 38 INS 16081/2011-B-25
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 38 INS 16081/2011-B-25

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Jarmilou Bejčkovou v insolvenční věci dlužníka: Pavel anonymizovano , anonymizovano , Borovany 71, 398 43 Bernartice u Milevska, o změně splátkového kalendáře schváleného oddlužení

takto:

Výrok II. usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 38 INS 16081/2011-B-7 ze dne 14. 3. 2012, ve znění usnesení č.j. KSBR 38 INS 16081/2011-B-9 ze dne 9. 5. 2012, s e m ě n í tak, že dlužníkovi se ukládá, aby nadále platil nezajištěným věřitelům na úhradu jejich pohledávek prostřednictvím insolvenční správkyně vždy ke každému dvacátému dni v měsíci z příjmů, které získá po schválení oddlužení, částku ve stejném rozsahu, v jakém z těchto příjmů mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, a to po odečtení odměny a náhrady hotových výdajů insolvenční správkyně ve výši 900,-Kč a daně z přidané hodnoty dle zákonné sazby, podle poměru pohledávek těchto věřitelů takto:

1/ věřiteli č. l: O2 Czech Republic a.s., IČ: 60193336, Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4-Michle, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 6.530,73 Kč, 2,28 % z těchto příjmů,

2/ věřiteli č. 3: SMART Capital, a.s., IČ: 26865297, Hněvotínská 241/52, 779 00 Olomouc, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 51.543,-Kč, 17,97 % z těchto příjmů,

3/ věřiteli č. 4: Československá obchodní banka, a.s., IČ: 00001350, Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 168.849,01 Kč, 58,85 % z těchto příjmů,

4/ věřiteli č. 5: Komerční banka, a.s., IČ: 45317054, Na Příkopě 33 čp. 969, 114 07 Praha 1, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 59.965,67 Kč, 20,90 % z těchto příjmů.

Odůvodnění: Usnesením č.j.-B-7 ze dne 14. 3. 2012 schválil insolvenční soud oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře a určil výši splátek určených nezajištěným věřitelům; usnesení nabylo právní moci dne 16. 3. 2012.

Nevykonatelnou pohledávku č. 2 věřitele č. 2 EOS KSI Česká republika, s.r.o., IČ: 25117483, Novodvorská 994, 142 21 Praha 4, popřela na přezkumném jednání konaném dne 16. 2. 2012 insolvenční správkyní co do pravosti v částce 64.512,38 Kč. Věřitel podal v zákonné lhůtě žalobu na určení popřené nevykonatelné pohledávky, kterou se domáhal, aby pohledávka vyplývající ze Smlouvy o úvěru č. 7536741, která byla uplatněna žalobcem přihláškou pohledávky č. 2 do insolvenčního řízení na majetek dlužníka, ve výši 64.512,38 Kč byla pokládána za zjištěnou.

Krajský soud v Brně rozhodl usnesením č.j. 12/38 ICm 795/2012-15 ze dne 13. 3. 2015 ve věci žalobce EOS KSI Česká republika, s.r.o., IČ: 25117483, proti žalované JUDr. Ing. Kristýně Fronc Chalupecké, Stojanova 478, 688 01 Uherské Hradiště, insolvenční správkyně dlužníka Pavel anonymizovano , o určení pohledávky tak, že se řízení zastavuje. Z odůvodnění usnesení vyplývá, že jelikož žalobce soudní poplatek nezaplatil ani v dodatečně stanovené lhůtě, soud ve smyslu § 9 odst. 1 zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, řízení v dané věci zastavil.

Jelikož u věřitele č. došlo ke změně obchodní firmy z Telefónica Czech Republic, a.s., na O2 Czech Republic, a.s., soud v bodě 1/ výroku usnesení opravil označení věřitele.

Dle § 407 odst. 3 IZ rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře insolvenční soud i bez návrhu změní, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek.

Jelikož usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je usnesením vydaným s výhradou změny poměrů, k níž došlo z důvodu zastavení řízení o určení popřené nevykonatelné pohledávky, upravil insolvenční soud splátkový kalendář ve schváleném oddlužení dlužníka podle stávajícího poměru pohledávek věřitelů zbývajících v řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně. Odvolání může podat pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí (§ 407 odst. 3 IZ).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníku a insolvenční správkyni se však doručuje i zvláštním způsobem.

Krajský soud v Brně dne 24. července 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Jarmila Bejčková, v.r. Renata Crhová samosoudkyně