KSBR 38 INS 15803/2015-A-8
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 38 INS 15803/2015-A-8

Usnesení Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Jarmilou Bejčkovou v insolvenční věci dlužníka: Ing. Jiří anonymizovano , anonymizovano , Dr. Jiřího Procházky 5280/14, 586 01 Jihlava, o odvolání dlužníka proti usnesení č.j. KSBR 38 INS 15803/2015-A-6 ze dne 16. 7. 2015

takto: Usnesení č.j. KSBR 38 INS 15803/2015-A-6 ze dne 16. 7. 2015 se mění tak, že povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč se dlužníku neukládá.

Odůvodnění: Usnesením č.j. KSBR 38 INS 15803/2015-A-6 ze dne 16. 7. 2015 uložil soud dlužníku, aby ve lhůtě 3 dnů od právní moci usnesení zaplatil na účet soudu nebo v hotovosti na pokladně soudu zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč; usnesení bylo doručeno dlužníku dne 27. 7. 2015.

Podáním doručeným soudu dne 4. 8. 2015 podal dlužník proti tomuto usnesení odvolání, k němuž připojil smlouvu o důchodu ze dne 31. 7. 2015.

Podle § 95 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále jen IZ ) rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Po zvážení všech okolností soud odvolání dlužníka vyhověl a napadené usnesení ve smyslu § 95 IZ změnil tak, že povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení se dlužníku neukládá.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Krajský soud v Brně dne 8. září 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Jarmila Bejčková, v.r. Renata Crhová samosoudkyně