KSBR 38 INS 15765/2012-A-9
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 38 INS 15765/2012-A-9

Usnesení Krajský soud v Brně rozhodl asistentkou soudkyně Mgr. Zuzanou Schwarzovou ve věci dlužníka: Leoš anonymizovano , anonymizovano , Polní 344/12, 682 01 Vyškov-Brňany, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 10. 9. 2012, č.j. KSBR 38 INS 15765/2012-A-7,

takto:

Usnesení zdejšího soudu ze dne 10. 9. 2012, č.j. KSBR 38 INS 15765/2012-A-7, se mění tak, že povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení se dlužníkovi neukládá.

Odůvodnění:

Usnesením uvedeným ve výroku soud uložil dlužníkovi, aby ve lhůtě 10 dnů od právní moci usnesení zaplatil na účet soudu č. 6015-5720621/0710, konstantní symbol 1148, variabilní symbol 3849157652, vedený u ČNB Brno-město, zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč.

Proti tomuto usnesení podal dlužník v zákonné lhůtě odvolání, v němž uvedl, že znalecký posudek k dřívější výzvě soudu nepředložil na základě odůvodnění tohoto rozhodnutí, které si nesprávně vyložil. Pro úplnost posudek přiložil k odvolání. Závěrem dlužník navrhl, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil.

Podle § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle § 210a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, usnesení o povinnosti zaplatit soudní poplatek nebo usnesení, z něhož nenabyla dosud práva osoba jiná než odvolatel, nebo usnesení, kterým bylo uloženo pořádkové opatření (§ 53), nebo usnesení o odmítnutí žaloby, popřípadě jiného návrhu na zahájení řízení (§ 43 odst. 2, § 75a odst. 1, § 75b odst. 2, § 78d odst. 2), nebo usnesení o odmítnutí odvolání (§ 208), anebo usnesení o předběžném opatření podle § 76a, může k odvolání změnit přímo soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví.

Dodatečným předložením znaleckého posudku na ocenění nemovitosti ve vlastnictví dlužníka odpadly důvody, které vedly soud k uložení povinnosti dlužníkovi zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení. Po zvážení všech okolností soud tedy napadené usnesení ve smyslu § 210a občanského soudního řádu změnil tak, že povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení se dlužníkovi neukládá.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Krajský soud v Brně dne 19. října 2012

Za správnost vyhotovení: Mgr. Zuzana Schwarzová, v.r. Renata Crhová asistentka soudkyně