KSBR 38 INS 15737/2014-B-11
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 38 INS 15737/2014-B-11

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Jarmilou Bejčkovou v insolvenční věci dlužníků: a) Milan anonymizovano , anonymizovano , Příložany 78, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou, a b) Martina anonymizovano , anonymizovano , Příložany 78, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou, o změně usnesení o schválení oddlužení

takto:

I. Výrok II. usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 38 INS 15737/2014-B-8 ze dne 25. 5. 2015 s e m ě n í tak, že poslední věta výroku nově zní takto:

První splátku jsou dlužníci povinni uhradit věřitelům ke dni 30. června 2015, a to z částky ve výši 8.000,-Kč měsíčně poskytované na základě smlouvy o důchodu ze dne 22. 4. 2015 a z příjmu z trvalého pracovního poměru dlužníka b), který pobírá od svého zaměstnavatele: Zbyněk Kouba, Hvězdoňovice 43, 675 21, IČ: 63430606.

Další části výroku II. zůstávají beze změny.

II. Za výrok V. usnesení Krajského soudu v Brně č.j.-B-8 ze dne 25. 5. 2015 se vkládá výrok VI., který zní takto:

Plátci mzdy dlužníka b) se přikazuje, aby po doručení rozhodnutí o schválení oddlužení prováděl ze mzdy nebo jiného příjmu dlužníka stanovené srážky a nevyplácel sražené částky dlužníkovi, ale zasílal je insolvenčnímu správci na účet, jehož číslo mu insolvenční správce za tímto účelem neprodleně sdělí.

III. Výrok V. usnesení Krajského soudu v Brně č.j.-B-8 ze dne 25. 5. 2015 s e m ě n í tak, že výrok nově zní:

Insolvenčnímu správci se ukládá, aby si ze součtu částky, kterou mu plátce mzdy dlužníka b) v příslušném měsíci poukáže na určený účet a z částky ve výši 8.000,-Kč měsíčně poskytované na základě smlouvy o důchodu ze dne 22. 4. 2015 ponechal částku 1.350,-Kč jako svou odměnu a náhradu hotových výdajů a k tomu daň z přidané hodnoty dle zákonné sazby a zbylou částku aby rozvrhl mezi věřitele způsobem uvedeným v bodě II. tohoto usnesení. Příslušné splátky insolvenční správce poukáže jednotlivým věřitelům do 5 dnů po připsání peněžní dávky na jeho účet.

Odůvodnění:

Usnesením č.j.-B-8 ze dne 25. 5. 2015 schválil insolvenční soud oddlužení dlužníků a) a b) plněním splátkového kalendáře a určil výši splátek určených nezajištěným věřitelům; usnesení nabylo právní moci dne 9. 6. 2015.

Podáním doručeným soudu dne 8. 6. 2015 sdělil insolvenční správce soudu, že dlužník b) nastoupil ode dne 4. 5. 2015 do zaměstnání, a požádal insolvenční soud o změnu usnesení o schválení oddlužení s tím, že v němž byl uveden pouze jediný příjem dlužníků, a to ze smlouvy o důchodu ve výši 8.000,-Kč.

Dle § 407 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), dále jen IZ rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře insolvenční soud i bez návrhu změní, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek.

S ohledem na změnu v příjmech dlužníků rozhodl insolvenční soud tak, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení:

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníkům a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem, plátci mzdy dlužníka b) se doručuje do vlastních rukou.

Proti tomuto usnesení může podat odvolání pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí (§ 407 odst. 3 IZ), a to do 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Krajský soud v Brně dne 24. července 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Jarmila Bejčková, v.r. Renata Crhová samosoudkyně