KSBR 38 INS 1544/2008-B-39
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 38 INS 1544/2008-B-39

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Jarmilou Bejčkovou v insolvenčním řízení dlužníka: Ing. Tomáš anonymizovano , anonymizovano , Jižní 549/1, 798 02 Mostkovice, o změně schváleného oddlužení

takto:

I. Usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 38 INS 1544/2008-B-9 ze dne 21. 8. 2008 s e m ě n í tak, že se doplňuje výrok IV. v tomto znění:

Plátci důchodu dlužníka (Česká správa sociálního zabezpečení, Křížová 25, 225 08 Praha 5) se přikazuje, aby po doručení tohoto rozhodnutí prováděl z důchodu dlužníka stanovené srážky a nevyplácel sražené částky dlužníkovi, ale zasílal je insolvenční správkyni na účet, jehož číslo mu insolvenční správkyně za tímto účelem neprodleně sdělí.

II. Usnesení Krajského soudu v Brně č.j.-B-9 ze dne 21. 8. 2008 s e m ě n í tak, že se doplňuje výrok V. v tomto znění:

Insolvenční správkyni ukládá, aby si z částky, kterou jí plátce důchodu dlužníka v příslušném měsíci poukáže na určený účet, ponechala částku 900,-Kč jako svou odměnu a náhradu hotových výdajů a zbylou částku aby rozvrhla mezi věřitele způsobem uvedeným v bodě II. tohoto usnesení. Příslušné splátky insolvenční správkyně poukáže jednotlivým věřitelům do 5 dnů po připsání částky od plátce důchodu dlužníka na její účet.

Odůvodnění:

Usnesením č.j.-B-9 ze dne 21. 8. 2008 schválil insolvenční soud oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře a určil výši splátek určených nezajištěným věřitelům; usnesení nabylo právní moci dne 28. 8. 2008.

Přípisem doručeným soudu dne 15. 4. 2011 sdělila insolvenční správkyně soudu, že dlužník dosud plní věřitelům splátky pouze částečně, a dává tedy soudu na zvážení změnu způsobu plateb jednotlivým věřitelům a správkyni, jelikož současný způsob nezajišťuje věřitelům úhradu jejich zjištěných pohledávek.

Podle ustanovení § 407 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře insolvenční soud i bez návrhu změní, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek; ustanovení § 418 odst. 1 písm. b) tím není dotčeno. Pro doručení, zveřejnění a účinky tohoto rozhodnutí platí totéž co o doručení, zveřejnění a účincích rozhodnutí o schválení oddlužení.

Jelikož usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je usnesením vydaným s výhradou změny poměrů, doplnil soud do původního znění usnesení výroky IV. a V. tak, aby to odpovídalo současné právní úpravě, a aby tak bylo lépe zajištěno plnění splátek věřitelům dlužníka.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí může podat odvolání pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí. Odvolání lze podat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníkovi a insolvenční správkyni se však doručuje i zvlášť; plátci důchodu dlužníka se doručuje do vlastních rukou.

O právech a povinnostech plátce důchodu dlužníka po doručení rozhodnutí o schválení oddlužení platí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu o plátci mzdy při výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy povinného. Částky sražené z důchodu dlužníka zasílá jeho plátce insolvenční správkyni, a to bez zřetele k tomu, že toto rozhodnutí o změně schváleného oddlužení plněním splátkového kalendáře dosud není v právní moci.

Krajský soud v Brně dne 21. dubna 2011

Za správnost vyhotovení: JUDr. Jarmila Bejčková, v.r. Renata Crhová samosoudce