KSBR 38 INS 15306/2013-B-14
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 38 INS 15306/2013-B-14

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Jarmilou Bejčkovou v insolvenční věci dlužníka: Erik anonymizovano , anonymizovano , bytem Jihlava-Horní Kosov, Jarní 391/9, PSČ 586 01, o změně splátkového kalendáře schváleného oddlužení

takto:

I. Výrok II. usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 38 INS 15306/2013-B-6 ze dne 24. 2. 2014, ve znění změnového usnesení č.j. KSBR 38 INS 15306/2013-B-13 ze dne 15. 10. 2014, s e m ě n í tak, že dlužníkovi se ukládá, aby nadále platil nezajištěným věřitelům na úhradu jejich pohledávek prostřednictvím insolvenční správkyně vždy ke každému pětadvacátému dni v měsíci z příjmů, které získá po schválení oddlužení, částku ve stejném rozsahu, v jakém z těchto příjmů mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, a to po odečtení odměny a náhrady hotových výdajů insolvenční správkyně ve výši 900,-Kč, případně daně z přidané hodnoty dle zákonné sazby, stane-li se správkyně její plátkyní, a dále výživného pro nezletilé dítě dlužníka ve výši 2.500,-Kč, podle poměru pohledávek těchto věřitelů takto:

1/ věřiteli č. 3: GENOR Finance, s.r.o., se sídlem Praha 4, Zdařilá 817/8, PSČ 140 00, IČ: 64051561, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 60.814,-Kč, 46,02 % z těchto příjmů,

2/ věřiteli č. 4: T-Mobile Czech Republic, a.s., se sídlem Praha 4, Tomíčkova 2144/1, PSČ 149 00, IČ: 64949681, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 13.563,50 Kč, 10,27 % z těchto příjmů,

3/ věřiteli č. 5: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, se sídlem Praha, Orlická 4/2020, PSČ 130 00, IČ: 41197518, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 25.942,-Kč, 19,63 % z těchto příjmů,

4/ věřiteli č. 6: Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, se sídlem Ostrava, Jeremenkova 11, PSČ 703 00, IČ: 47672234, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 31.818,-Kč, 24,08 % z těchto příjmů.

Odůvodnění:

Usnesením č.j.-B-6 ze dne 24. 2. 2014 schválil insolvenční soud oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře a určil výši splátek určených nezajištěným věřitelům; usnesení nabylo právní moci dne 12. 3. 2014. Věřitel č. 1: Raiffeisen stavební spořitelna, a.s., se sídlem Praha 3, Koněvova 2747/99, PSČ 130 45 Praha 3, IČ: 49241257, vzal podáním doručeným soudu dne 3. 11. 2014 svou přihlášku pohledávky zcela zpět, a to ve výši 10.092,50 Kč z důvodu její úhrady v průběhu řízení na základě splátkového kalendáře a ve zbylé výši 168.751,26 Kč z důvodu její úhrady třetí osobou, která přistoupila k závazku. Usnesením č.j. KSBR 38 INS 15306/2013-P-1-3 ze dne 8. 12. 2014 vzal insolvenční soud na vědomí zpětvzetí přihlášky pohledávky věřitele č. 1 ve výši 178.843,76 Kč; usnesení nabylo právní moci dne 28. 1. 2015. Právní mocí tohoto usnesení účast věřitele v řízení skončila, a došlo tak ke změně výše závazků dlužníka zahrnutých do oddlužení.

Dle § 407 odst. 3 IZ rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře insolvenční soud i bez návrhu změní, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek.

Jelikož usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je usnesením vydaným s výhradou změny poměrů, k níž došlo zpětvzetím přihlášky pohledávky věřitele č. 1, upravil insolvenční soud splátkový kalendář ve schváleném oddlužení dlužníka podle stávajícího poměru pohledávek věřitelů zbývajících v řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně. Odvolání může podat pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí (§ 407 odst. 3 IZ).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníku a insolvenční správkyni se však doručuje i zvláštním způsobem.

Krajský soud v Brně dne 3. března 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Jarmila Bejčková, v.r. Renata Crhová samosoudkyně