KSBR 38 INS 15209/2016-B-10
Č.j.: KSBR 38 INS 15209/2016-B-10

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Jarmilou Bejčkovou v insolvenční věci

dlužnice: Eliška Stolárová (dříve Kolompárová), narozená 22. 10. 1956, bytem Břetislavova 5, 691 41 Břeclav, korespondenční adresa: Reigrova 876/45, 691 41 Břeclav, o změně usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře

takto: I. Poslední odstavec výroku II. usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 38 INS 15209/2016-B-6 ze dne 3. 11. 2016 se mění tak, že dlužnice je nadále povinna hradit věřitelům splátky ze svého příjmu z trvalého pracovního poměru, který v současné době pobírá od zaměstnavatele: AHOLD Czech Republic, a.s., IČ: 44012373, Radlická 520/117, Jinonice, 158 00 Praha 5, a ze starobního důchodu, který pobírá od ČR-České správy sociálního zabezpečení, IČ: 00006963, Křížová 25, 225 08 Praha 5. II. Výrok V. usnesení Krajského soudu v Brně č.j.-B-6 ze dne 3. 11. 2016 se mění tak, že nadále zní: Insolvenčnímu správci se ukládá, aby měsíčně prováděl přepočet částky použitelné ke splátkám tak, že sečte starobní důchod dlužnice s její čistou mzdou, z této částky vypočte srážku v zákonné výši dle kalkulátoru splátek (případný přebytek ze starobního důchodu vrátí dlužnici), z této částky si ponechá částku 900 Kč jako svou odměnu a náhradu hotových výdajů a k tomu daň z přidané hodnoty dle zákonné sazby, a zbylou částku rozvrhne mezi věřitele způsobem uvedeným v bodě II. měněného usnesení. Příslušné splátky insolvenční správce poukáže jednotlivým věřitelům do 5 dnů po připsání částek od plátce starobního důchodu a plátce mzdy dlužnice na jeho účet. III. Vkládá se výrok VI. který zní: Plátci starobního důchodu dlužnice se přikazuje, aby po doručení rozhodnutí o schválení oddlužení nevyplácel starobní důchod dlužnici, ale zasílal jej v plné výši insolvenčnímu správci na účet, jehož číslo mu insolvenční správce za tímto účelem neprodleně sdělí.

Odůvodnění: Usnesením č.j.-B-6 ze dne 3. 11. 2016 schválil insolvenční soud oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře; usnesení nabylo právní moci dne 3. 11. 2016. Podáním doručeným soudu dne 23. 1. 2018 požádal insolvenční správce soud o vydání změnového usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře s tím, že došlo ke změně příjmů dlužnice. Z podání insolvenčního správce vyplývá, že v současné době pobírá dlužnice mzdu od zaměstnavatele AHOLD Czech Republic, a.s., IČ: 44012373, Radlická 520/117, Jinonice, 158 00 Praha 5, a dle sdělení České správy sociálního zabezpečení adresovaného insolvenčnímu správci byl dlužnici přiznán starobní důchod. Dále insolvenční správce navrhl, aby usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře dlužnice bylo změněno tak, že by na jeho základě byl příjem ze starobního důchodu dlužnice zasílán v celé výši k rukám insolvenčního správce, který by provedl měsíční přepočet srážky pro oddlužení, a případný přebytek by vrátil dlužnici.

Shodu s prvopisem potvrzuje Renata Crhová. isir.justi ce.cz

Podle § 407 odst. 3 IZ rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře insolvenční soud i bez návrhu změní, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek. Jelikož usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je usnesením vydaným s výhradou změny poměrů, k nimž došlo přiznáním starobního důchodu dlužnici, upravil insolvenční soud povinnosti uložené insolvenčnímu správci a uložil povinnosti plátci starobního důchodu dlužnice tak, aby dlužnice ze svých měsíčních příjmů platila nezajištěným věřitelům částku ve stejném rozsahu, v jakém z těchto příjmů mohou být při výkonu rozhodnutí nebo exekuci uspokojeny přednostní pohledávky.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně. Odvolání může podat pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí (§ 407 odst. 3 IZ). Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužnici, insolvenčnímu správci a plátci starobního důchodu dlužnice se však doručuje i zvláštním způsobem.

Brno 15. února 2018

JUDr. Jarmila Bejčková v.r. samosoudkyně

Shodu s prvopisem potvrzuje Renata Crhová.