KSBR 38 INS 1515/2015-B-7
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 38 INS 1515/2015-B-7

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Jarmilou Bejčkovou v insolvenční věci dlužníků: a) Roman anonymizovano , anonymizovano , Havlíčkova 398/10, 683 23 Ivanovice na Hané, a b) Lucie anonymizovano , anonymizovano , Havlíčkova 398/10, 683 23 Ivanovice na Hané, oba korespondenční adresa: Rostislavova 311, 683 23 Ivanovice na Hané, o změně splátkového kalendáře schváleného oddlužení

takto:

I. Výrok II. usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 38 INS 1515/2015-B-6 ze dne 26. 5. 2015 s e m ě n í tak, že dlužníkům se ukládá, aby nadále platili nezajištěným věřitelům na úhradu jejich pohledávek prostřednictvím insolvenčního správce vždy ke každému pětadvacátému dni v měsíci z příjmů, které získají po schválení oddlužení, částku ve stejném rozsahu, v jakém z těchto příjmů mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, a to po odečtení odměny a náhrady hotových výdajů insolvenčního správce ve výši 1.350,-Kč a daně z přidané hodnoty dle zákonné sazby, a dále výživného pro nezletilé dítě dlužníka a) ve výši 1.500,-Kč měsíčně, podle poměru pohledávek těchto věřitelů takto:

1/ věřiteli č. 2: LAMA energy a.s., IČ: 28262026, Gudrichova 763, 747 41 Hradec nad Moravicí, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 3.166,90 Kč, 1,53 % z těchto příjmů,

2/ věřiteli č. 3: PROFI CREDIT Czech, a.s., IČ: 61860069, Klimentská 1216/64, 110 00 Praha 1, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 97.839,-Kč, 47,15 % z těchto příjmů,

3/ věřiteli č. 4: O2 Czech Republic a.s., IČ: 60193336, Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4-Michle, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 5.341,14 Kč, 2,57 % z těchto příjmů,

4/ věřiteli č. 5: GE Money Bank, a.s., IČ: 25672720, Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4, Michle, na úhradu jeho zjištěných pohledávek v celkové výši 34.185,91 Kč, 16,47 % z těchto příjmů,

5/ věřiteli č. 6: INVESTICE CZ, a.s., IČ: 26283760, Radnická 11, 602 00 Brno, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 17.014,-Kč, 8,20 % z těchto příjmů,

6/ věřiteli č. 7: NAPEX Limited, Argyll Street, Palladium 1-4 GE-London, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 14.190,67 Kč, 6,84 % z těchto příjmů,

7/ věřiteli č. 8: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, IČ: 41197518, Orlická 4/2020, 130 00 Praha, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 200,-Kč, 0,10 % z těchto příjmů,

8/ věřiteli č. 9: Provident Financial s.r.o., IČ: 25621351, Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 17.666,-Kč, 8,51 % z těchto příjmů,

9/ věřiteli č. 10: HELP FINANCIAL s.r.o., IČ: 26440334, Příčná 1217, 293 06 Kosmonosy, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 7.990,-Kč, 3,85 % z těchto příjmů,

10/ věřiteli č. 11: Mgr. Alan Havlice, IČ: 03372537, Otakara Březiny 229, 790 01 Jeseník, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 7.865,-Kč, 3,79 % z těchto příjmů,

11/ věřiteli č. 12: T-Mobile Czech Republic a.s., IČ: 64949681, Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 2.057,-Kč, 0,99 % z těchto příjmů.

Výrok VI. usnesení se vypouští.

Odůvodnění: Usnesením č.j.-B-6 ze dne 26. 5. 2015 schválil insolvenční soud oddlužení dlužníků plněním splátkového kalendáře a určil výši splátek určených nezajištěným věřitelům; usnesení nabylo právní moci dne 9. 6. 2015.

Nevykonatelnou pohledávku č. 6 věřitele č. 6 INVESTICE CZ, a.s., IČ: 26283760, Radnická 11, 602 00 Brno, popřel na přezkumném jednání konaném dne 7. 5. 2015 insolvenční správce co do výše v částce 3.000,-Kč a uznal ji v částce 17.014,-Kč; žalobu na určení popřené nevykonatelné pohledávky věřitel v zákonné lhůtě nepodal. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, pohledávka popřená co do výše je v takovém případě zjištěna ve výši uvedeném při jejím popření (§ 198 odst. 1 insolvenčního zákona, dále jen IZ ).

Dle § 407 odst. 3 IZ rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře insolvenční soud i bez návrhu změní, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek.

Jelikož usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je usnesením vydaným s výhradou změny poměrů, k níž došlo z důvodu nepodání žaloby na určení popřené nevykonatelné pohledávky č. 6, upravil insolvenční soud splátkový kalendář ve schváleném oddlužení dlužníků podle stávajícího poměru pohledávek věřitelů zbývajících v řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně. Odvolání může podat pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí (§ 407 odst. 3 IZ).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníkům a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem.

Krajský soud v Brně dne 25. srpna 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Jarmila Bejčková, v.r. Renata Crhová samosoudkyně