KSBR 38 INS 14662/2014-B-12
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 38 INS 14662/2014-B-12

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Jarmilou Bejčkovou v insolvenční věci dlužnice: Petra anonymizovano , anonymizovano , Nad Ovčírnou IV 344, 760 01 Zlín, o změně splátkového kalendáře schváleného oddlužení

takto:

I. Výrok II. usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 38 INS 14662/2014-B-6 ze dne 6. 1. 2015, ve znění usnesení č.j. KSBR 38 INS 14662/2014-B-8 ze dne 12. 5. 2015, s e m ě n í tak, že dlužnici se ukládá, aby nadále platila nezajištěným věřitelům na úhradu jejich pohledávek prostřednictvím insolvenční správkyně vždy ke každému dvacátému dni v měsíci z příjmů, které získá po schválení oddlužení, částku ve stejném rozsahu, v jakém z těchto příjmů mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, a to po odečtení odměny a náhrady hotových výdajů insolvenční správkyně ve výši 900,-Kč a daně z přidané hodnoty dle zákonné sazby, podle poměru pohledávek těchto věřitelů takto:

1/ věřiteli č. 1: Provident Financial, s.r.o., IČ: 25621351, Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 12.661,-Kč, 2,66 % z těchto příjmů,

2/ věřiteli č. 2: MONETA Money Bank, a.s., IČ: 25672720, Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4, Michle, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 3.156,33 Kč, 0,66 % z těchto příjmů,

3/ věřiteli č. 4: BNP Paribas Personal Finance, reg.č. 542097902, boulevard Haussmann 1, 750 09 Paříž, Francouzská republika, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 20.028,21 Kč, 4,21 % z těchto příjmů,

4/ věřiteli č. 5: JET Money, s.r.o., IČ: 25858246, Hněvotínská 241/52, 779 00 Olomouc, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 46.210,-Kč, 9,72 % z těchto příjmů,

5/ věřiteli č. 6: Door Financial, a.s., IČ: 29016126, Vyskočilova 1481/4, 140 00 Praha 4, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 36.870,-Kč, 7,75 % z těchto příjmů,

6/ věřiteli č. 8: DDM INVEST I AG, CHE-113-863.850, Schochenmühlestrasse 4, 6340, Baar, Švýcarsko, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 118.403,64 Kč, 24,89 % z těchto příjmů. isir.justi ce.cz

7/ věřiteli č. 9: Intrum Justitia Czech, s.r.o., IČ: 27221971, Klimentská 1216/46, 110 00 Praha 1, Nové Město, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 238.330,90 Kč, 50,11 % z těchto příjmů.

Odůvodnění:

Usnesením č.j.-B-6 ze dne 6. 1. 2015 schválil insolvenční soud oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře a určil výši splátek určených nezajištěným věřitelům; usnesení nabylo právní moci dne 20. 1. 2015.

Usnesením č.j.-P-7-3 ze dne 22. 2. 2016 rozhodl insolvenční soud o přihlášce č. 7 ve výši 118.403,64 Kč věřitele č. 7: Credium, a.s., IČ: 25139886, Bucharova 2657/12, 158 00 Praha 13, ve věci návrhu na změnu v osobě insolvenčního věřitele tak, že na místo původního věřitele vstoupil dne 22. 12. 2015 do insolvenčního řízení ve smyslu § 18 insolvenčního zákona (dále jen IZ ) nabyvatel jeho pohledávky DDM INVEST I AG, CHE-113-863.850, Schochenmühlestrasse 4, 6340, Baar, Švýcarsko.

Usnesením č.j.-P-2-3 ze dne 28. 7. 2016 rozhodl insolvenční soud o přihlášce pohledávky ve výši 241.487,23 Kč věřitele MONETA (dříve GE) Money Bank, a.s., IČ: 25672720, Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4-Michle, ve věci návrhu na změnu v osobě insolvenčního věřitel tak, že na místo původního věřitele vstoupil dne 19. 4. 2016 do insolvenčního řízení ve smyslu § 18 insolvenčního zákona nabyvatel jeho pohledávky ve výši 238.330,90 Kč Intrum Justitia Czech, s.r.o., IČ: 27221971, Klimentská 1216/46, 110 00 Praha 1, Nové Město; původnímu věřiteli zůstala v řízení pohledávka ve výši 3.156,33 Kč.

Dále soud ve výroku II. promítl změnu v osobě věřitele č. 4.

Dle § 407 odst. 3 insolvenčního zákona rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře insolvenční soud i bez návrhu změní, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek.

Jelikož usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je usnesením vydaným s výhradou změny poměrů, k níž došlo mimo jiné postoupením pohledávky věřitele č. 2 a č. 7, upravil insolvenční soud splátkový kalendář ve schváleném oddlužení dlužnice podle stávajícího poměru pohledávek věřitelů zbývajících v řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně. Odvolání může podat pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí (§ 407 odst. 3 IZ).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužnici a insolvenční správkyni se však doručuje i zvláštním způsobem.

Krajský soud v Brně dne 21. září 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Jarmila Bejčková, v.r. Renata Crhová samosoudkyně