KSBR 38 INS 14468/2013-A-6
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 38 INS 14468/2013-A-6

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Jarmilou Bejčkovou v insolvenční věci dlužnice: Žaneta anonymizovano , anonymizovano , IČ: 65836219, 798 27 Vrchoslavice 123, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 19. 8. 2013, č.j. KSBR 38 INS 14468/2013-A-4,

takto:

Usnesení zdejšího soudu ze dne 19. 8. 2013, č.j. KSBR 38 INS 14468/2013-A-4, se mění tak, že insolvenční návrh dlužnice ze dne 21. 5. 2013 s e n e o d m í t á .

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 19. 8. 2013, č.j.-A-4, soud odmítl insolvenční návrh dlužnice ze dne 21. 5. 2013, jelikož byl nesrozumitelný a neobsahoval všechny přílohy, a pro uvedené nedostatky nebylo možné pokračovat v řízení.

Dne 11. 9. 2013 bylo soudu doručeno odvolání dlužnice proti tomuto usnesení, v němž dlužnice odstranila vady insolvenčního návrhu vytýkané jí soudem a předložila opravený seznam závazků.

Podle § 95 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále jen IZ ) rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Dlužnice v podaném odvolání doplnila svůj insolvenční návrh tak, že odstranila důvody, pro které byl soudem odmítnut, proto rozhodl soud po zvážení všech okolností tak, že odvolání dlužnice v celém rozsahu vyhověl a napadené usnesení ve smyslu § 95 IZ změnil, jak je uvedeno ve výroku.

Současně však soud upozorňuje dlužnici, že dosud nepřeložila aktuální znalecký posudek na ocenění nemovitostí v jejím vlastnictví ani výpis z katastru nemovitostí, který dokládá, že je vlastnicí těchto nemovitostí (znalecký posudek ze dne 19. října 2008, který dlužnice připojila k odvolání, nelze pro účely povolení oddlužení použít). Pokud soud bude nucen dlužnici vyzvat k přeložení aktuálního znaleckého posudku, nemůže jí k tomu poskytnout lhůtu delší než 7 dnů (viz ustanovení § 393 IZ).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Krajský soud v Brně dne 16. září 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Jarmila Bejčková, v.r. Renata Crhová samosoudkyně