KSBR 38 INS 14304/2014-B-22
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 38 INS 14304/2014-B-22

Usnese ní Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Jarmilou Bejčkovou v insolvenční věci dlužníka: Martin anonymizovano , anonymizovano , 798 46 Brodek u Konice 107, o změně splátkového kalendáře schváleného oddlužení

tak to : I. Výrok II. usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 38 INS 14304/2014-B-15 ze dne 24. 4. 2015 s e m ě n í tak, že dlužníkovi se ukládá, aby nadále platil nezajištěným věřitelům na úhradu jejich pohledávek prostřednictvím insolvenčního správce vždy ke každému pětadvacátému dni v měsíci z příjmů, které získá po schválení oddlužení, částku ve stejném rozsahu, v jakém z těchto příjmů mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, a to po odečtení odměny a náhrady hotových výdajů insolvenčního správce ve výši 900,-Kč a daně z přidané hodnoty dle zákonné sazby, podle poměru pohledávek těchto věřitelů takto:

1/ věřiteli č. 1: Hypoteční banka, a. s., IČ: 13584324, Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 1.793.503,37 Kč, 75,28 % z těchto příjmů,

2/ věřiteli č. 3: Českomoravská stavební spořitelna, a.s., IČ: 49241397, Vinohradská 3218/169, 100 17 Praha 10, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 425.397,37 Kč, 17,85 % z těchto příjmů,

3/ věřiteli č. 4: Finanční úřad pro Olomoucký kraj, Územní pracoviště v Prostějově, IČ: 72080043, Křížkovského 4186/1, 79601 Prostějov, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 1.982,-Kč, 0,08 % z těchto příjmů,

4/ věřiteli č. 5: BNP Paribas Personal Finance SA, Reg. Číslo: 542 097 902, boulevard Haussmann 1, 750 09 Paříž, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 42.275,-Kč, 1,77 % z těchto příjmů,

5/ věřiteli č. 7: Česká kancelář pojistitelů, IČ: 70099618, Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 15.987,33 Kč, 0,67 % z těchto příjmů,

6/ věřiteli č. 8: Komerční banka, a.s., IČ: 45317054, Na Příkopě 33 čp. 969, 114 07 Praha 1, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 103.396,72 Kč, 4,35 % z těchto příjmů.

Odůvodnění:

Usnesením č.j.-B-15 ze dne 24. 4. 2015 schválil insolvenční soud oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře a určil výši splátek určených nezajištěným věřitelům; usnesení nabylo právní moci dne 29. 4. 2015.

Věřitel č. 8: Komerční banka, a.s., IČ: 45317054, Na Příkopě 33 čp. 969, 114 07 Praha 1, vzal podáním doručeným soudu dne 11. 6. 2015 přihlášku pohledávky ve výši 35.850,77 Kč, tj. konkrétně dílčí pohledávku č. 1 co do výše 32.988,23 Kč, dílčí pohledávku č. 2 co do výše 2.326,73 Kč, dílčí pohledávku č. 3 co do výše 323,31 Kč a dílčí pohledávku č. 4 co do výše 212,50 Kč, na základě § 186 odst. 1 insolvenčního zákona (dále jen IZ ) zpět. Usnesením č.j.-P-8-8 ze dne 23. 6. 2015 vzal insolvenční soud na vědomí zpětvzetí přihlášky pohledávky č. 8 ve výši 35.850,77 Kč; usnesení nabylo právní moci dne 10. 8. 2015. Po právní moci usnesení zůstala věřiteli v předmětném insolvenčním řízení zjištěná pohledávka ve výši 103.396,72 Kč, soud proto neukončoval účast věřitele v řízení.

Dle § 407 odst. 3 IZ rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře insolvenční soud i bez návrhu změní, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek.

Jelikož usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je usnesením vydaným s výhradou změny poměrů, k níž došlo částečným zpětvzetím přihlášky pohledávky věřitele č. 8, upravil insolvenční soud splátkový kalendář ve schváleném oddlužení dlužníka podle stávajícího poměru pohledávek věřitelů zbývajících v řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně. Odvolání může podat pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí (§ 407 odst. 3 IZ).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníku a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem.

Krajský soud v Brně dne 16. září 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Jarmila Bejčková, v.r. Renata Crhová samosoudkyně