KSBR 38 INS 14209/2010-B-19
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo:KSBR 38 INS 14209/2010-B-19

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Jarmilou Bejčkovou v insolvenční věci dlužníka: Stanislav anonymizovano , anonymizovano , U Mlýna 1620, 696 03 Dubňany, a dlužnice: Hana anonymizovano , nar. 1. 7. 1971, U Mlýna 1620, 696 03 Dubňany, o změně splátkového kalendáře schváleného oddlužení

takto:

I. Výrok II. usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 38 INS 14209/2010-B-7 ze dne 3. 5. 2011 s e m ě n í tak, že dlužníkovi a dlužnici se ukládá, aby nadále od 1. dubna 2013 platili nezajištěným věřitelům na úhradu jejich pohledávek prostřednictvím insolvenční správkyně vždy ke každému dvacátému dni v měsíci z příjmů, které získají po schválení oddlužení, částku ve stejném rozsahu, v jakém z těchto příjmů mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, a to po odečtení odměny a náhrady hotových výdajů insolvenční správkyně ve výši 900,-Kč a daně z přidané hodnoty dle zákonné sazby, podle poměru pohledávek těchto věřitelů takto:

1/ věřiteli č. 1: Česká spořitelna, a.s., IČO: 452 44 782, Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 405.175,88 Kč, 39,23 % z těchto příjmů,

2/ věřiteli č. 2: Home Credit, a.s., IČO: 269 78 636, Moravské náměstí 249/8, 602 00 Brno, na úhradu jeho zjištěných pohledávek v celkové výši 511.062,69 Kč, 49,48 % z těchto příjmů,

3/ věřiteli č. 4: Citibank Europe plc, reg.č. 132781, North Wall Quay 1, 16640 Dublin, Irsko, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 112.387,82 Kč, 10,88 % z těchto příjmů,

4/ věřiteli č. 5: E.ON Energie, a.s., IČO: 260 78 201, F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 4.145,-Kč, 0,41 % z těchto příjmů.

Odůvodnění: Usnesením č.j.-B-7 ze dne 3. 5. 2011 schválil insolvenční soud oddlužení dlužníka a dlužnice plněním splátkového kalendáře a určil výši splátek určených nezajištěným věřitelům; usnesení nabylo právní moci dne 4. 5. 2011.

Usnesením č.j.-P 3-4 ze dne 24. 1. 2013 vzal insolvenční soud na vědomí zpětvzetí přihlášky pohledávky věřitele č. 3: Jihomoravská plynárenská, a.s., IČO: 499 70 607, Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, ve výši 2.361,98 Kč; usnesení nabylo právní moci dne 28. 2. 2013. Právní mocí tohoto usnesení účast věřitele č. 3 v řízení skončila, a došlo tak ke změně výše závazků dlužníka a dlužnice zahrnutých do oddlužení. Jelikož usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je usnesením vydaným s výhradou změny poměrů, k níž došlo zpětvzetím přihlášky pohledávky věřitele č. 3 a ukončením jeho účasti v řízení, upravil insolvenční soud splátkový kalendář ve schváleném oddlužení dlužníka a dlužnice podle stávajícího poměru pohledávek věřitelů zbývajících v řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníkovi, dlužnici a insolvenční správkyni se však doručuje i zvláštním způsobem.

Krajský soud v Brně dne 15. března 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Jarmila Bejčková, v.r. Renata Crhová samosoudkyně