KSBR 38 INS 13637/2013-A-13
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 38 INS 13637/2013-A-13

Usne se ní

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Jarmilou Bejčkovou v insolvenční věci dlužníka: Miroslav anonymizovano , anonymizovano , 696 37 Nenkovice 63, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 30. 10. 2013, č.j. KSBR 38 INS 13637/2013-A- 9,

tak to :

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 30. 10. 2013, č.j. KSBR 38 INS 13637/2013-A-9 s e m ě n í tak, že insolvenční soud ukládá dlužníkovi, aby ve lhůtě 5 dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatil na účet soudu č. 6015-5720621/0710, konstantní symbol 1148, variabilní symbol 3849136373, vedený u ČNB Brno-město, zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 3.000,-Kč.

Odůvodnění: Usnesením ze dne 30. 10. 2013, č.j.-A-9, uložil soud dlužníkovi, aby ve lhůtě 10 dnů od právní moci usnesení zaplatil na účet soudu zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč.

Dne 6. 11. 2013 bylo soudu doručeno odvolání dlužníka proti uvedenému usnesení, ve kterém se domáhal zrušení usnesení s tím, že soud nesprávně vypočetl částku, kterou lze srážet z jeho příjmu. Dále uvedl, že spolu s manželkou jsou z jeho příjmů a z daru ve výši 3.400,-Kč měsíčně schopni uhradit věřitelům 30,28 % jejich pohledávek. Na výzvu soudu dlužník sdělil, že nemá vyživovací povinnost vůči nezletilému synovi.

Podle § 95 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále jen IZ ) rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Tvrzením nových skutečností o počtu vyživovaných osob odpadly důvody, které vedly soud k uložení povinnosti dlužníka zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč. Po zvážení všech okolností soud tedy odvolání dlužníka vyhověl a napadené usnesení ve smyslu § 95 IZ změnil tak, že dlužníkovi uložil zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 3.000,-Kč.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Krajský soud v Brně dne 26. listopadu 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Jarmila Bejčková, v.r. Renata Crhová samosoudkyně