KSBR 38 INS 13440/2011-B-8
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 38 INS 13440/2011-B-8

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Jarmilou Bejčkovou v insolvenční věci dlužnice: Iveta anonymizovano , anonymizovano , Milady Horákové 34, 602 00 Brno, korespondenční adresa: Cejl 84, 602 00 Brno, o změně splátkového kalendáře schváleného oddlužení

takto:

I. Výrok II. usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 38 INS 13440/2011-B-6 ze dne 20. 1. 2012 s e m ě n í tak, že dlužnici se ukládá, aby nadále-počínaje dnem 20. března 2012-platila nezajištěným věřitelům na úhradu jejich pohledávek prostřednictvím insolvenční správkyně vždy ke každému dvacátému dni v měsíci z příjmů, které získá po schválení oddlužení, částku ve stejném rozsahu, v jakém z těchto příjmů mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, a to po odečtení odměny a náhrady hotových výdajů insolvenční správkyně ve výši 900,-Kč a daně z přidané hodnoty dle zákonné sazby, podle poměru pohledávek těchto věřitelů takto:

1/ věřiteli č. 2: Statutární město Brno, Magistrát města Brna, IČO: 449 92 785, Dominikánské náměstí 1, 601 67 Brno, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 4.126,-Kč, 3,26 % z těchto příjmů,

2/ věřiteli č. 3: Telefónica Czech Republic, a.s., IČO: 601 93 336, Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 16.039,03 Kč, 12,65 % z těchto příjmů,

3/ věřiteli č. 4: DT COMPACT s.r.o., IČO: 269 70 333, Havlíčkova 129/15, 602 00 Brno, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 17.696,19 Kč, 13,96 % z těchto příjmů,

4/ věřiteli č. 5: Bohemia Faktoring, s.r.o., IČO: 272 42 617, Letenská 121/8, 118 00 Praha 1, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 13.470,53 Kč, 10,63 % z těchto příjmů,

5/ věřiteli č. 6: Profidebt, s.r.o., IČO: 272 21 971, Jindřišská 24/941, 110 00 Praha 1, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 71.769,81 Kč, 56,62 % z těchto příjmů,

6/ věřiteli č. 7: E.ON Energie, a.s., IČO: 260 78 201, F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 3.646,-Kč, 2,88 % z těchto příjmů.

II. Insolvenční správkyni se ukládá, aby částky, které od 20. února 2012 nevyplácela v souladu s výrokem VI. Usnesení č.j.-B-6 ze dne 20. 1. 2012 věřiteli č. 1, rozdělila jako mimořádnou splátku mezi ostatní věřitele podle poměru jejich pohledávek určeného tímto rozhodnutím.

Odůvodnění: Usnesením č.j.-B-6 ze dne 20. 1. 2012 schválil insolvenční soud oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře a určil výši splátek určených nezajištěným věřitelům; usnesení nabylo právní moci dne 24. 1. 2012.

Ve výroku VI. tohoto usnesení soud stanovil insolvenční správkyni, aby vyplatila částku připadající podle splátkového kalendáře na uspokojení pohledávky věřitele č. 1 ve výši 10.257,-Kč, tzn. 7,49 % z příjmů dlužnice, tomuto věřiteli až po zjištění jeho pohledávky, resp. po právní moci rozhodnutí o zjištění pohledávky nebo po uplynutí lhůty k podání žaloby na určení pohledávky. Pokud by nedošlo ke zjištění této pohledávky, měla insolvenční správkyně rozdělit částku připadající podle splátkového kalendáře na její uspokojení poměrně mezi ostatní věřitele určené plánem jako mimořádnou splátku.

Usnesením č.j.-P 1-2 ze dne 22. 2. 2012 odmítl insolvenční soud přihlášku pohledávky č. 1 věřitele č. 1: L support s.r.o., IČO: 275 99 591, Růženínská 904/7, 142 00 Praha 4, ve výši 10.257,-Kč; usnesení nabylo právní moci dne 13. 3. 2012. Právní mocí tohoto usnesení účast věřitele č. 1 v řízení skončila.

Odmítnutím přihlášky pohledávky věřitele č. 1 došlo ke změně výše závazků dlužnice zahrnutých do oddlužení. Jelikož usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je usnesením vydaným s výhradou změny poměrů, upravil insolvenční soud splátkový kalendář ve schváleném oddlužení dlužníka podle stávajícího poměru pohledávek věřitelů zbývajících v řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužnici a insolvenční správkyni se však doručuje i zvláštním způsobem.

Krajský soud v Brně dne 19. března 2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Jarmila Bejčková, v.r. Renata Crhová samosoudce