KSBR 38 INS 13418/2012-B-17
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 38 INS 13418/2012-B-17

Usnese ní

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Jarmilou Bejčkovou v insolvenční věci dlužníka: Marek anonymizovano , anonymizovano , Městečko 558, 696 32 Ždánice, o změně splátkového kalendáře schváleného oddlužení

tak to :

I. Výrok II. usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 38 INS 13418/2012-B-5 ze dne 23. 1. 2013 s e m ě n í tak, že dlužníkovi se ukládá, aby nadále platil nezajištěným věřitelům na úhradu jejich pohledávek prostřednictvím insolvenčního správce vždy ke každému poslednímu dni v měsíci z příjmů, které získá po schválení oddlužení, částku ve stejném rozsahu, v jakém z těchto příjmů mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, a to po odečtení odměny a náhrady hotových výdajů insolvenčního správce ve výši 900,-Kč a daně z přidané hodnoty dle zákonné sazby, podle poměru pohledávek těchto věřitelů takto:

1/ věřiteli č. 2: Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČ: 63998530, Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 8, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 46.000,-Kč, 19,71 % z těchto příjmů,

2/ věřiteli č. 3: Provident Financial s.r.o., IČ: 25621351, Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 32.361,-Kč, 13,87 % z těchto příjmů,

3/ věřiteli č. 4: Český inkasní kapitál, a.s., IČ: 27646751, Václavské náměstí 808/66, 110 00 Praha 1, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 155.038,22 Kč, 66,42 % z těchto příjmů.

Odůvodnění:

Usnesením č.j.-B-5 ze dne 23. 1. 2013 schválil insolvenční soud oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře a určil výši splátek určených nezajištěným věřitelům; usnesení nabylo právní moci dne 24. 1. 2013.

Věřitel č. 1: SMART Capital, a.s., IČ: 26865297, Hněvotínská 241/52, 779 00 Olomouc, vzal podáním doručeným soudu dne 28. 7. 2015 přihlášku pohledávky ve výši 31.541,-Kč ve smyslu § 184 odst. 1 insolvenčního zákona (dále jen IZ ) zcela zpět. Usnesením č.j.-P-1-4 ze dne 16. 11. 2015 vzal insolvenční soud na vědomí zpětvzetí přihlášky pohledávky ve výši 31.541,-Kč; usnesení nabylo právní moci dne 12. 12. 2015. Právní mocí tohoto usnesení účast věřitele v řízení skončila.

Podáním doručeným soudu dne 18. 8. 2014 sdělil insolvenční správce Ing. Bc. Radek Staufčík soudu, že se stal plátcem daně z přidané hodnoty, a předložil rozhodnutí o registraci k dani z přidané hodnoty.

Dle § 407 odst. 3 IZ rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře insolvenční soud i bez návrhu změní, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek.

Jelikož usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je usnesením vydaným s výhradou změny poměrů, k níž došlo zejména zpětvzetím přihlášky pohledávky věřitele č. 1, upravil insolvenční soud splátkový kalendář ve schváleném oddlužení dlužníka podle stávajícího poměru pohledávek věřitelů zbývajících v řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně. Odvolání může podat pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí (§ 407 odst. 3 IZ).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníku a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem.

Krajský soud v Brně dne 12. ledna 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Jarmila Bejčková, v.r. Renata Crhová samosoudkyně