KSBR 38 INS 13330/2013-A-7
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 38 INS 13330/2013-A-7

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Jarmilou Bejčkovou v insolvenční věci dlužníka: Oldřich anonymizovano , anonymizovano , 679 02 Petrovice 175, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 8. 10. 2013, č.j. KSBR 38 INS 13330/2013-A-5,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 8. 10. 2013, č.j. KSBR 38 INS 13330/2013-A-5, s e m ě n í tak, že insolvenční soud ukládá dlužníkovi, aby ve lhůtě 10 dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatil na účet soudu č. 6015-5720621/0710, konstantní symbol 1148, variabilní symbol 3849133303, vedený u ČNB Brno-město, zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 3.000,-Kč.

Odůvodnění: Usnesením ze dne 8. 10. 2013, č.j.-A-5, uložil soud dlužníkovi, aby ve lhůtě 10 dnů od právní moci usnesení zaplatil na účet soudu zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč. . Dne 29. 10. 2013 bylo soudu doručeno odvolání proti uvedenému usnesení, ve kterém se dlužník domáhal zrušení rozhodnutí s tím, že splňuje podmínky pro povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře. Své odvolání odůvodnil tím, že v mezidobí od podání insolvenčního návrhu uhradil dlužné výživné nezletilé dceři v celkové výši 47.000,-Kč a dále že do insolvenčního návrhu chybně uvedl stávající výši běžného výživného, které s účinností od 1. 1. 2011 činí 2.000,-Kč. Dále uvedl, že ze svého čistého příjmu ve výši 10.000,-Kč, invalidního důchodu ve výši 7.182,-Kč a z daru ve výši 1.000,-Kč je schopen měsíčně splácet částku 7.568,-Kč, z níž mohou být pohledávky věřitelů po odpočtu odměny insolvenčního správce a výživného na nezletilou dceru ve výši 2.000,-Kč uhrazeny ve výši minimálně 30 %.

Podle § 95 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále jen IZ ) rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Tvrzením a doložením nových skutečností o výši výživného odpadly důvody, které vedly soud k uložení povinnosti dlužníka zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč. Po zvážení všech okolností soud tedy odvolání dlužníka vyhověl a napadené usnesení ve smyslu § 95 IZ změnil tak, že dlužníkovi uložil zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 3.000,-Kč.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Krajský soud v Brně dne 6. listopadu 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Jarmila Bejčková, v.r. Renata Crhová samosoudkyně