KSBR 38 INS 13189/2014-B-14
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 38 INS 13189/2014-B-14

Usnese ní

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Jarmilou Bejčkovou v insolvenční věci dlužníků: a) Marcel anonymizovano , anonymizovano , Skály 576, 763 62 Tlumačov, a b) Jitka anonymizovano , anonymizovano , Bařice-Velké Těšany 13, 767 01 Kroměříž, o změně usnesení o schválení oddlužení

tak to :

I. Výrok II. usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 38 INS 13189/2014-B-7 ze dne 20. 3. 2015 s e m ě n í tak, že nově zní:

Dlužníkům se ukládá, aby po dobu 5 let počítaných od 1. dubna 2015 platili nezajištěným věřitelům na úhradu jejich pohledávek prostřednictvím insolvenčního správce vždy ke každému třicátému dni v měsíci z příjmů, které získají po schválení oddlužení, částku ve stejném rozsahu, v jakém z těchto příjmů mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, a to po odečtení odměny a náhrady hotových výdajů insolvenčního správce ve výši 900,-Kč a daně z přidané hodnoty dle zákonné sazby a dále-počínaje dnem 1. 8. 2015-výživného pro nezaopatřené děti dlužníka a) v celkové výši 3.000,-Kč, podle poměru pohledávek těchto věřitelů takto:

Další části výroku II. zůstávají beze změny.

II. Výrok VII. usnesení Krajského soudu v Brně č.j.-B-7 ze dne 20. 3. 2015 s e m ě n í tak, že výrok nově zní:

Insolvenčnímu správci se ukládá, aby měsíčně prováděl přepočet částky použitelné ke splátkám tak, že sečte příjem z pracovního poměru dlužníka a) s jeho invalidním důchodem, z této částky vypočte srážku v zákonné výši dle kalkulátoru splátek (případný zbytek invalidního důchodu překračující srážku v zákonné výši vrátí dlužníkovi), z této částky a ze mzdy dlužníka b) si ponechal částku 900,-Kč jako svou odměnu a náhradu hotových výdajů a k tomu daň z přidané hodnoty dle zákonné sazby, dále aby-počínaje dnem 1. 8. 2015-uhradil výživné pro nezaopatřené děti dlužníka a) ve výši 3.000,-Kč měsíčně, a aby zbylou částku včetně částky ve výši 500,-Kč poskytované na základě smlouvy o důchodu ze dne 11. 4. 2014 rozvrhl mezi věřitele způsobem uvedeným v bodě II. tohoto usnesení. Příslušné splátky insolvenční správce poukáže jednotlivým věřitelům do 5 dnů po připsání částek od plátců mzdy dlužníků a plátce invalidního důchodu dlužníka na jeho účet.

Odůvodnění:

Usnesením č.j.-B-7 ze dne 20. 3. 2015 schválil insolvenční soud oddlužení dlužníků plněním splátkového kalendáře a určil výši splátek určených nezajištěným věřitelům.

Dle § 407 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen IZ ) rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře insolvenční soud i bez návrhu změní, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek.

Dne 18. 12. 2015 sdělil insolvenční správce soudu, že manželství dlužníků bylo rozvedeno a dlužníku a) bylo rozsudkem Okresního soudu v Kroměříži č.j. 13-0Nc 11130/2015-20 ze dne 27. 7. 2015 uloženo hradit na výživu nezletilých dětí celkem částku 3.000,-Kč měsíčně k rukám matky nezletilých dětí. Vzhledem k tomu, že výživné nezletilých dětí je v insolvenčním řízení pohledávkou postavenou na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou a uspokojuje se v plné výši kdykoli po rozhodnutí o úpadku, bylo nutno změnit usnesení o schválení oddlužení, jak uvedeno ve výroku I. a výroku II. usnesení.

Poučení:

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníkům a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto usnesení může podat odvolání pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí (§ 407 odst. 3 IZ), a to do 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Krajský soud v Brně dne 23. února 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Jarmila Bejčková, v.r. Renata Crhová samosoudkyně