KSBR 38 INS 13181/2010-B-28
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 38 INS 13181/2010-B-28

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Jarmilou Bejčkovou v insolvenční věci dlužníka: Petr anonymizovano , anonymizovano , Sokolovská 29A, 586 01 Jihlava, a dlužnice: Pavlína anonymizovano , nar. 6. 5. 1966, Sokolovská 29A, 586 01 Jihlava, o změně splátkového kalendáře schváleného oddlužení

takto:

I. Výrok II. usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 38 INS 13181/2010-B-9 ze dne 5. 4. 2011, ve znění usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 38 INS 13181/2010-B-20 ze dne 27. 2. 2012, s e m ě n í tak, že dlužníkovi a dlužnici se ukládá, aby nadále-počínaje dnem 20. července 2012-platili nezajištěným věřitelům na úhradu jejich pohledávek prostřednictvím insolvenčního správce vždy ke každému dvacátému dni v měsíci z příjmů, které získají po schválení oddlužení, částku ve stejném rozsahu, v jakém z těchto příjmů mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, a to po odečtení odměny a náhrady hotových výdajů insolvenčního správce ve výši 900,-Kč a daně z přidané hodnoty dle zákonné sazby, podle poměru pohledávek těchto věřitelů takto:

1/ věřiteli č. 1: O.K.V. Leasing, s.r.o., IČO: 634 87 063, Strojírenská 396, 591 01 Žďár nad Sázavou, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 11.692,-Kč, 1,13 % z těchto příjmů,

2/ věřiteli č. 2: PROFI CREDIT Czech, a.s., IČO: 618 60 069, Jindřišská 24/941, 110 00 Praha 1, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 48.196,-Kč, 4,67 % z těchto příjmů,

3/ věřiteli č. 3: PROFI CREDIT Czech, a.s., IČO: 618 60 069, Jindřišská 24/941, 110 00 Praha 1, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 134.192,-Kč, 12,99 % z těchto příjmů,

4/ věřiteli č. 4 a č. 5: SMART Capital, a.s., IČO: 268 65 297, Hněvotínská 241/52, 779 00 Olomouc, na úhradu jeho zjištěných pohledávek v celkové výši 83.420,-Kč, 8,08 % z těchto příjmů,

5/ věřiteli č. 6: E.ON Energie, a.s., IČO: 260 78 201, F.A Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 6.699,-Kč, 0,65 % z těchto příjmů,

6/ věřiteli č. 7: CCRB a.s., IČO: 247 23 576, Olivova 948/6, 100 00 Praha 1, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 85.498,43 Kč, 8,28 % z těchto příjmů,

7/ věřiteli č. 8: GE Money Bank, a.s., IČO: 256 72 720, Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 99.693,52 Kč, 9,65 % z těchto příjmů,

8/ věřiteli č. 9: Raiffeisenbank, a.s., IČO: 492 40 901, Hvězdova 1416/2b, 140 75 Praha 4, na úhradu jeho zjištěné nezajištěné pohledávky ve výši 127.517,09 Kč, 12,34 % z těchto příjmů,

9/ věřiteli č. 10: CETELEM ČR, a.s., IČO: 250 85 689, Karla Engliše 5/3208, 150 00 Praha 5, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 184.520,-Kč, 17,87 % z těchto příjmů,

10/ věřiteli č. 11: COFIDIS s.r.o., IČO: 271 79 907, Bucharova 1423/6, 158 00 Praha 5, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 123.841,13 Kč, 11,99 % z těchto příjmů,

11/ věřiteli č. 12: ESSOX s.r.o., IČO: 267 64 652, Senovážné nám. 231/7, 370 21 České Budějovice, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 56.374,30 Kč, 5,46 % z těchto příjmů,

12/ věřiteli č. 13: Společenství vlastníků jednotek obytného domu Sokolovská 3557/29, 3558/29a, 3559/31, 3560/33, Jihlava, IČO: 262 56 444, Sokolovská 3557/29, 586 01 Jihlava, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 71.141,54 Kč, 6,89 % z těchto příjmů.

Další splátku jsou dlužník a dlužnice povinni uhradit věřitelům ke dni 20. července 2012, a to ze svých příjmů z trvalých pracovních poměrů, které pobírají od svých zaměstnavatelů (dlužník od společnosti Masonite CZ spol. s r.o., IČO: 264 82 738, Hruškové Dvory 82, 586 02 Jihlava, a dlužnice od Renáty Krebsové, IČO: 605 91 081, Smrčenská 4125/10, 586 01 Jihlava) a dále z invalidního důchodu, který dlužnice pobírá od České správy sociálního zabezpečení, Křížová 25, 225 08 Praha 5, a z daru ve výši 2.000,-Kč měsíčně, který pobírá dlužnice na základě darovací smlouvy ze dne 8. 10. 2010.

II. Výrok VII. usnesení Krajského soudu v Brně č.j.-B-9 ze dne 5. 4. 2011, ve znění usnesení Krajského soudu v Brně č.j.-B -20 ze dne 27. 2. 2012, s e m ě n í tak, že insolvenčnímu správci se ukládá, aby si z částky, kterou mu plátce mzdy dlužníka a plátci mzdy a důchodu dlužnice v příslušném měsíci poukážou na určený účet, ponechal částku 900,-Kč jako svou odměnu a náhradu hotových výdajů a daň z přidané hodnoty dle zákonné sazby a zbylou částku včetně daru ve výši 2.000,-Kč měsíčně aby rozvrhl mezi věřitele způsobem uvedeným v bodě II. tohoto usnesení. Příslušné splátky insolvenční správce poukáže jednotlivým věřitelům do 5 dnů po připsání částky od plátce mzdy dlužníka a plátců mzdy a důchodu dlužnice na jeho účet.

Odůvodnění: Usnesením č.j.-B-9 ze dne 5. 4. 2011 schválil insolvenční soud oddlužení dlužníka a dlužnice plněním splátkového kalendáře a určil výši splátek určených nezajištěným věřitelům; usnesení nabylo právní moci dne 12. 4. 2011. Usnesením č.j.-B-20 ze dne 27. 2. 2012 soud usnesení o schválení oddlužení v příslušných částech změnil, jelikož insolvenční správce JUDr. Lukáš Kučera (dále jen správce ) se stal plátcem daně z přidané hodnoty; usnesení nabylo právní moci dne 29. 2. 2012.

Dne 18. 6. 2012 sdělil správce soudu ve své zprávě o činnosti, že dlužnice je v dlouhodobé pracovní neschopnosti a pobírá nemocenské dávky, ze kterých ani ve spojení s jejím invalidním důchodem nelze provádět žádné srážky; zabavitelná částka je tak představována pouze srážkami ze mzdy dlužníka. S ohledem na snížení příjmů dlužníků, které bude mít pravděpodobně dlouhodobější charakter, proto správce navrhl, aby soud do splátkového kalendáře zahrnul také příjem dlužnice ve výši 2.000,-Kč, který se zavázala poskytovat dle darovací smlouvy ze dne 8. 10. 2010 Marie anonymizovano .

S ohledem na to, že došlo k dlouhodobé změně ve výši příjmů dlužnice a že usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je usnesením vydaným s výhradou změny poměrů, změnil soud na návrh správce usnesení o schválení oddlužení v dotčených částech tak, že do něj zahrnul i další příjem dlužnice; další výroky usnesení o schválení oddlužení zůstávají beze změny.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníkovi, dlužnici a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem.

Krajský soud v Brně dne 3. července 2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Jarmila Bejčková, v.r. Renata Crhová samosoudce