KSBR 38 INS 13113/2014-B-9
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 38 INS 13113/2014-B-9

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Jarmilou Bejčkovou v insolvenční věci dlužníků: a) Antonín anonymizovano , anonymizovano , Foltýnova 1028/18, 635 00 Brno, a b) Ivana anonymizovano , anonymizovano , Foltýnova 1028/18, 635 00 Brno, o změně splátkového kalendáře schváleného oddlužení

takto:

I. Výrok II. usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 38 INS 13113/2014-B-8 ze dne 23. 12. 2014 s e m ě n í tak, že dlužníkům se ukládá, aby nadále platili nezajištěným věřitelům na úhradu jejich pohledávek prostřednictvím insolvenční správkyně vždy ke každému pětadvacátému dni v měsíci z příjmů, které získají po schválení oddlužení, částku ve stejném rozsahu, v jakém z těchto příjmů mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, a to po odečtení odměny a náhrady hotových výdajů insolvenční správkyně ve výši 1.350,-Kč, případně daně z přidané hodnoty dle zákonné sazby, stane-li se insolvenční správkyně její plátkyní, podle poměru pohledávek těchto věřitelů takto:

1/ věřiteli: Statutární město Brno, IČ: 44992785, Dominikánské nám. 196/1, 601 67 Brno, na úhradu jeho zjištěných pohledávek v celkové výši 79.571,95 Kč, 5,03 % z těchto příjmů,

2/ věřiteli: CETELEM ČR, a.s., IČ: 25085689, Karla Engliše 5/3208, 150 00 Praha 5, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 57.406,-Kč, 3,63 % z těchto příjmů,

3/ věřiteli: Provident Financial, s.r.o., IČ: 25621351, Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4, na úhradu jeho zjištěných pohledávek v celkové výši 65.143,-Kč, 4,12 % z těchto příjmů,

4/ věřiteli: GE Money Bank, a.s., IČ: 25672720, Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4, Michle, na úhradu jeho zjištěných pohledávek v celkové výši 246.527,80 Kč, 15,58 % z těchto příjmů,

5/ věřiteli: AB 5 B.V., soukromá společnost s ručením omezeným, Strawinskylaan 933, 1077XX Amsterodam, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 64.782,45 Kč, 4,09 % z těchto příjmů,

6/ věřiteli: Česká spořitelna, a.s., IČ: 45244782, Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 416.026,75 Kč, 26,28 % z těchto příjmů,

7/ věřiteli: Česká televize, IČ: 00027383, Na Hřebenech II 1132/4, 140 70 Praha, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 7.322,21 Kč, 0,46 % z těchto příjmů,

8/ věřiteli: Secapital S.á.R.L., Avenue Charles de Gaulle 2, L-1653 Lucemburk, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 402.358,59 Kč, 25,42 % z těchto příjmů,

9/ věřiteli: AB 4 B.V., Strawinskylaan 933, 1077XX Amsterdam, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 243.592,-Kč, 15,39 % z těchto příjmů.

Výrok VI. usnesení se vypouští.

Odůvodnění: Usnesením č.j.-B-8 ze dne 23. 12. 2014 schválil insolvenční soud oddlužení dlužníků plněním splátkového kalendáře a určil výši splátek určených nezajištěným věřitelům; usnesení nabylo právní moci dne 6. 1. 2015.

Na přezkumném jednání konaném dne 6. 11. 2014 popřel dlužník b) co do pravosti nevykonatelnou pohledávku č. 1 (označenou 1.2.) věřitele Statutární město Brno ve výši 670,-Kč. Jelikož věřitel nepodal v zákonné lhůtě žalobu na určení popřené nevykonatelné pohledávky, soud přihlášku pohledávky č. 1 ve výši 670,-Kč usnesením č.j. KSBR 38 INS 13113/2014-P-1-2 ze dne 29. 6. 2015 odmítl; usnesení nabylo právní moci dne 16. 7. 2015. Věřiteli zůstává v insolvenčním řízení zjištěna přihláška pohledávky č. 1 ve výši 450,-Kč (označena jako pohledávka č. 1.1.), přihláška pohledávky č. 2 ve výši 450,-Kč (označena jako pohledávka č. 2.1.) a přihláška pohledávky ve výši 78.671,95 Kč, tj. celkem 79.571,95 Kč.

Na přezkumném jednání konaném dne 6. 11. 2014 popřel dlužník a) co do pravosti nevykonatelnou pohledávku č. 2 (označenou 2.2.) věřitele Statutární město Brno ve výši 670,-Kč. Jelikož věřitel nepodal v zákonné lhůtě žalobu na určení popřené nevykonatelné pohledávky, soud přihlášku pohledávky č. 2 ve výši 670,-Kč usnesením č.j. KSBR 38 INS 13113/2014-P-2-2 ze dne 29. 6. 2015 odmítl; usnesení nabylo právní moci dne 16. 7. 2015. Věřiteli zůstává v insolvenčním řízení zjištěna přihláška pohledávky č. 1 ve výši 450,-Kč (označena jako pohledávka č. 1.1.), přihláška pohledávky č. 2 ve výši 450,-Kč (označena jako pohledávka č. 2.1.) a přihláška pohledávky ve výši 78.671,95 Kč, tj. celkem 79.571,95 Kč.

Dle § 407 odst. 3 IZ rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře insolvenční soud i bez návrhu změní, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek.

Jelikož usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je usnesením vydaným s výhradou změny poměrů, k níž došlo v důsledku odmítnutí přihlášky pohledávky č. 1 a č. 2, upravil insolvenční soud splátkový kalendář ve schváleném oddlužení dlužníků podle stávajícího poměru pohledávek věřitelů zbývajících v řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně. Odvolání může podat pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí (§ 407 odst. 3 IZ).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníkům a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem.

Krajský soud v Brně dne 14. září 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Jarmila Bejčková, v.r. Renata Crhová samosoudkyně