KSBR 38 INS 12919/2014-B-13
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 38 INS 12919/2014-B-13

Usnese ní Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Jarmilou Bejčkovou v insolvenční věci dlužníků: a) Zdeněk anonymizovano , anonymizovano , 696 71 Blatnice po Sv. Antonínkem 210, a b) Miroslava anonymizovano , nar. 31. 7. 1968, IČ: 18204571, 696 71 Blatnice pod Sv. Antonínkem 210, o změně splátkového kalendáře schváleného oddlužení

tak to : I. Výrok II. usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 38 INS 12919/2014-B-7 ze dne 9. 1. 2015 s e m ě n í tak, že dlužníkům se ukládá, aby nadále platili nezajištěným věřitelům na úhradu jejich pohledávek prostřednictvím insolvenčního správce vždy ke každému pětadvacátému dni v měsíci z příjmů, které získají po schválení oddlužení, částku ve stejném rozsahu, v jakém z těchto příjmů mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, a to po odečtení odměny a náhrady hotových výdajů insolvenčního správce ve výši 1.350,-Kč a daně z přidané hodnoty dle zákonné sazby, podle poměru pohledávek těchto věřitelů takto:

1/ věřiteli: Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, Územní pracoviště ve Veselí nad Moravou, IČ: 72080043, Náměstí Míru 1759, 698 01 Veselí nad Moravou, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 5.551,86 Kč, 1,33 % z těchto příjmů,

2/ věřiteli: ROSA market, s.r.o., IČ: 25506641, J. Silného 2683, 767 01 Kroměříž, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 34.842,40 Kč, 8,35 % z těchto příjmů,

3/ věřiteli: JUDr. Tomáš Vrána, IČ: 66246750, Komenského 38, 750 00 Přerov, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 7.865,-Kč, 1,88 % z těchto příjmů,

4/ věřiteli: Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky, IČ: 47114975, Drahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 108.990,60 Kč, 26,12 % z těchto příjmů,

5/ věřiteli: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, IČ: 41197518, Orlická 4/2020, 130 00 Praha, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 35.616,41 Kč, 8,53 % z těchto příjmů,

6/ věřiteli: Ivo Ďuriš, 696 71 Blatnice pod Svatým Antonínkem 197, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 47.032,-Kč, 11,27 % z těchto příjmů,

7/ věřiteli: Československá obchodní banka, a.s., IČ: 00001350, Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 96.994,05 Kč, 23,24 % z těchto příjmů,

8/ věřiteli: Česká republika-Česká správa sociálního zabezpečení, IČ: 00006963, Křížová 25/1292, 225 08 Praha, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 70.872,10 Kč, 16,98 % z těchto příjmů,

9/ věřiteli: O2 Czech Republic, a.s., IČ: 60193336, Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 7.971,-Kč, 1,91 % z těchto příjmů,

10/ věřiteli: Door Financial, a.s., IČ: 29016126, Vyskočilova 1481/4, 140 00 Praha 4, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 1.574,-Kč, 0,39 % z těchto příjmů.

Odůvodnění:

Usnesením č.j.-B-7 ze dne 9. 1. 2015 schválil insolvenční soud oddlužení dlužníků plněním splátkového kalendáře a určil výši splátek určených nezajištěným věřitelům; usnesení nabylo právní moci dne 16. 1. 2015.

Věřitel Česká republika-Česká správa sociálního zabezpečení, IČ: 00006963, Křížová 25/1292, 225 08 Praha, vzal podáním doručeným soudu dne 5. 10. 2015 svou přihlášku pohledávky ve výši 149.371,-Kč zpět. Usnesením č.j.-P-9-3 ze dne 18. 11. 2015 vzal insolvenční soud na vědomí zpětvzetí přihlášky pohledávky ve výši 149.371,-Kč; usnesení nabylo právní moci dne 15. 12. 2015. Jelikož věřiteli zůstává v řízení zjištěná přihlášená pohledávka ve výši 70.872,10 Kč, soud nerozhodoval o ukončení jeho účasti v řízení.

Dle § 407 odst. 3 IZ rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře insolvenční soud i bez návrhu změní, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek.

Jelikož usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je usnesením vydaným s výhradou změny poměrů, k níž došlo částečným zpětvzetím přihlášky pohledávky č. 9, upravil insolvenční soud splátkový kalendář ve schváleném oddlužení dlužníků podle stávajícího poměru pohledávek věřitelů zbývajících v řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně. Odvolání může podat pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí (§ 407 odst. 3 IZ).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníkům a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem.

Krajský soud v Brně dne 26. ledna 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Jarmila Bejčková, v.r. Renata Crhová samosoudkyně