KSBR 38 INS 12597/2012-A-17
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 38 INS 12597/2012-A-17

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Jarmilou Bejčkovou v insolvenční věci dlužníka: PLOMA, a.s., IČ: 255 56 045, Velkomoravská 79, 695 31 Hodonín, zastoupeného JUDr. Jiřím Gajdarusem, advokátem vykonávajícím advokacii ve společnosti HÁJEK ZRZAVECKÝ advokátní kancelář, s.r.o., IČ: 282 55 283, Revoluční 3, 110 00 Praha 1, o návrhu navrhovatele: ČEZ, a.s., IČ: 452 74 649, Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4, na nařízení předběžného opatření

takto:

Insolvenční soud uděluje souhlas se započtením vzájemných pohledávek dlužníka a navrhovatele, a to pohledávky dlužníka za navrhovatelem ve výši 1.381.127,-Kč představující přeplatek vyúčtování ceny za dodanou a odebranou tepelnou energii za období 9. 6.-30. 6. 2012 podle faktury za dodávku tepelné energie (daňový doklad č.0000003000025204 ze dne 9. 7. 2012) a pohledávky navrhovatele za dlužníkem ve výši 2.422.723,-Kč představující neuhrazenou cenu za dodanou a odebranou tepelnou energii dle dohody ze dne 8. 6. 2012 označené Uznání závazku a dohoda o splátkách .

Odůvodnění:

Navrhovatel se svým návrhem doručeným insolvenčnímu soudu (dále též jen soud ) dne 1. 8. 2012 domáhal nařízení předběžného opatření uvedeného ve výroku. V návrhu uvedl, že je věřitelem dlužníka ve smyslu § 121 odst. 2 insolvenčního zákona a že má s dlužníkem sjednánu Smlouvu o dodávce tepelné energie; v souladu se smlouvou dodával tepelnou energii do areálu dlužníka a dlužník měl platit dohodnutou cenu. Dle navrhovatele se dlužník s placením ceny dostal do prodlení a jeho neuhrazené závazky stále narůstaly; z tohoto důvodu s ním navrhovatel uzavřel dne 8. 6. 2012 dohodu o splátkách závazků vzniklých v období třiceti dnů před vyhlášením moratoria a po něm. Podle dohody měl dlužník hradit pravidelné splátky ve výši 300.000,-Kč s tím, že první splátka byla splatná dne 29. 6. 2012; dlužník ji však nezaplatil, a stal se tak splatným celý jeho závazek ve výši 2.422.723,-Kč. Dále navrhovatel uvedl, že fakturou VS 6990542252 vyúčtoval dlužníkovi cenu za dodanou a odebranou tepelnou energii za období od 9. 6. 2012 do 30. 6. 2012 s přeplatkem 1.381.127,-Kč splatným dne 13. 8. 2012; vzájemné pohledávky dlužníka a navrhovatele jsou způsobilé k započtení. Podle navrhovatele je splněna podmínka pro vydání předběžného opatření ve pokračování/2 trvání moratoria, ačkoliv dlužníkova platební morálka ohledně placení závazků vzniklých v době moratoria a třicet dnů před jeho vyhlášením byla velmi špatná. V zájmu zachování provozu dlužníka přistoupil navrhovatel na dohodu o postupné úhradě moratorních závazků dlužníka ve splátkách; pokud by tak neučinil, došlo by nepochybně k výraznému zhoršení podmínek provozu dlužníkova podniku. K návrhu navrhovatel připojil dohodu ze dne 8. 6. 2012 označenou Uznání závazku a dohoda o splátkách , periodickou fakturu za dodávku tepelné energie (daňový doklad č.0000003000025204) ze dne 9. 7. 2012 a detailní rozpis vyúčtování k faktuře za dodávku tepelné energie.

Ze spisu vedeného v insolvenční věci dlužníka vyplývá následující:

-k návrhu na vyhlášení moratoria před zahájením insolvenčního řízení dlužník předložil mimo jiné seznam závazků označený Otevřené položky dodavatelů k datu , v němž na straně 16 uvedl závazky vůči navrhovateli v celkové výši 13.624.300,52 Kč, -usnesením č.j.-A-9 ze dne 25. 5. 2012 vyhlásil soud moratorium účinné od okamžiku zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku a trvající do 25. 8. 2012, -podáním doručeným dne 7. 6. 2012 oznámil navrhovatel soudu, že dne 4. 6. 2012 přerušil dlužníkovi dodávku tepelné energie splatnou v době trvání moratoria s tím, že dodávku obnoví pouze v případě, že dlužník uhradí veškeré pohledávky za dodávku tepelné energie, které vznikly nebo byly splatné po uzavření dodatku č. 3 a po prohlášení moratoria a které činí 1,5 mil. Kč, -podáním doručeným dne 14. 6. 2012 oznámil navrhovatel soudu, že na základě dohody s dlužníkem ohledně úhrady závazků za dodávku energie ve smyslu § 122 odst. 1 písm. a) insolvenčního zákona obnovil dne 8. 6. 2012 dodávku tepelné energie do areálu dlužníka.

Podle § 82 odst. 3 insolvenčního zákona (dále jen IZ ) může insolvenční soud z důvodů hodných zvláštního zřetele-neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů-předběžným opatřením rovněž udělit souhlas se započtením vzájemných pohledávek dlužníka a věřitele v době trvání moratoria.

Na základě výše uvedených zjištění dospěl soud k závěru, že v projednávaném případě jsou dány důvody hodné zvláštního zřetele k udělení souhlasu se započtením vzájemných pohledávek dlužníka a věřitele specifikovaných ve výroku, přičemž to současně neodporuje společnému zájmu věřitelů. Dlužník již ve svém návrhu na vyhlášení moratoria uvedl, že mu navrhovatel hrozí odstávkou tepelné energie (páry), která je stěžejní energetickou komoditou pro dodržení technologie při výrobě. Z listin předložených navrhovatelem vyplývá, že tepelnou energie dodával-s výjimkou krátké odstávky-dlužníkovi i v průběhu moratoria, přestože dlužník neplnil dohodu o splátkách závazků vzniklých v rozhodném období. Jelikož ve stejném období vznikla dlužníkovi vůči navrhovateli pohledávka v podobě přeplatku z důvodu plateb uskutečněných v době moratoria, udělil soud souhlas se započtením vzájemných pohledávek dlužníka a navrhovatele, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně. pokračování/3 rejstříku; dlužníkovi a navrhovateli se doručuje i zvláštním způsobem.

Krajský soud v Brně dne 3. srpna 2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Jarmila Bejčková, v.r. Renata Crhová samosoudce