KSBR 38 INS 11978/2015-A-7
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 38 INS 11978/2015-A-7

Usne se ní Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Jarmilou Bejčkovou v insolvenční věci dlužníka: Michal anonymizovano , anonymizovano , nám. Míru 12, 760 01 Zlín, zastoupeného JUDr. Ladislavou Palatinovou, advokátkou se sídlem Tovačovského 2784/24, 767 01 Kroměříž, o odvolání dlužníka proti usnesení č.j. KSBR 38 INS 11978/2015-A-5 ze dne 16. 6. 2015

tak to :

Usnesení č.j. KSBR 38 INS 11978/2015-A-5 ze dne 16. 6. 2015 se mění tak, že povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč se dlužníku ne uk lá dá .

Odůvodnění:

Usnesením č.j. KSBR 38 INS 11978/2015-A-5 ze dne 16. 6. 2015 uložil soud dlužníku, aby ve lhůtě 3 dnů od právní moci usnesení zaplatil na účet soudu nebo v hotovosti na pokladně soudu zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč; usnesení bylo doručeno dlužníku dne 22. 6. 2015.

Podáním doručeným soudu dne 3. 7. 2015 podal dlužník proti tomuto usnesení odvolání, k němuž připojil výplatní lístky za období leden-červen 2015.

Podle § 95 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále jen IZ ) rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Po zvážení všech okolností soud odvolání dlužníka vyhověl a napadené usnesení ve smyslu § 95 IZ změnil tak, že povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení se dlužníku neukládá.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Krajský soud v Brně dne 31. července 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Jarmila Bejčková, v.r. Renata Crhová samosoudkyně