KSBR 38 INS 11868/2011-B-8
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 38 INS 11868/2011-B-8

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Jarmilou Bejčkovou v insolvenční věci dlužnice: Jana anonymizovano , anonymizovano , 768 61 Vítonice 38, o změně splátkového kalendáře schváleného oddlužení

takto:

I. Výrok II. usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 38 INS 11868/2011-B-7 ze dne 13. 2. 2012 s e m ě n í tak, že dlužnici se ukládá, aby nadále-počínaje dnem 20. května 2012-platila nezajištěným věřitelům na úhradu jejich pohledávek prostřednictvím insolvenčního správce vždy ke každému dvacátému dni v měsíci z příjmů, které získá po schválení oddlužení, částku ve stejném rozsahu, v jakém z těchto příjmů mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, a to po odečtení odměny a náhrady hotových výdajů insolvenčního správce ve výši 900,-Kč, podle poměru pohledávek těchto věřitelů takto:

1/ věřiteli č. 2: Komerční banka, a.s., IČO: 453 17 054, Na Příkopě 33 čp. 969, 114 07 Praha 1, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 25.173,08 Kč, 52,77 % z těchto příjmů,

2/ věřiteli č. 4: Home Credit, a.s., IČO: 269 78 636, Moravské náměstí 249/8, 602 00 Brno, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 15.471,59 Kč, 32,43 % z těchto příjmů,

3/ věřiteli č. 5: GE Money Bank, a.s., IČO: 256 72 720, Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 7.059,-Kč, 14,80 % z těchto příjmů.

Odůvodnění: Usnesením č.j.-B-7 ze dne 13. 2. 2012 schválil insolvenční soud oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře a určil výši splátek určených nezajištěným věřitelům; usnesení nabylo právní moci dne 15. 2. 2012. Usnesením č.j.-P-3-3 ze dne 26. 3. 2012 vzal insolvenční soud na vědomí zpětvzetí přihlášky pohledávky věřitele č. 3: E.ON Energie, a.s., IČO: 260 78 201, F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, ve výši 8.124,-Kč; usnesení nabylo právní moci dne 12. 4. 2012. Právní mocí tohoto usnesení účast věřitele č. 3 v řízení skončila, a došlo tak ke změně výše závazků dlužnice zahrnutých do oddlužení. Jelikož usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je usnesením vydaným s výhradou změny poměrů, k níž došlo zpětvzetím přihlášky pohledávky věřitele č. 3 a ukončením jeho účasti v řízení, upravil insolvenční soud splátkový kalendář ve schváleném oddlužení dlužnice podle stávajícího poměru pohledávek věřitelů zbývajících v řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužnici a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem.

Krajský soud v Brně dne 21. května 2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Jarmila Bejčková, v.r. Renata Crhová samosoudce