KSBR 38 INS 11822/2013-B-16
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 38 INS 11822/2013-B-16

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Jarmilou Bejčkovou v insolvenční věci dlužnice: Petra Rosenbreierová, nar. 18. 2. 1982, Husova 165/5, 602 00 Brno, korespondenční adresa: nám. SNP 31, 613 00 Brno, o změně splátkového kalendáře schváleného oddlužení

takto:

Výrok II. usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 38 INS 11822/2013-B-10 ze dne 10. 1. 2014 s e m ě n í tak, že dlužnici se ukládá, aby nadále platila nezajištěným věřitelům na úhradu jejich pohledávek prostřednictvím insolvenčního správce vždy ke každému pětadvacátému dni v měsíci z příjmů, které získá po schválení oddlužení, částku ve stejném rozsahu, v jakém z těchto příjmů mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, a to po odečtení odměny a náhrady hotových výdajů insolvenčního správce ve výši 900,-Kč a daně z přidané hodnoty dle zákonné sazby, podle poměru pohledávek těchto věřitelů takto:

1/ věřiteli č. l: SMART Comp. a. s., IČ: 25517767, Kubíčkova 1115/8, 635 00 Brno-Bystrc, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 4.793,-Kč, 0,51 % z těchto příjmů,

2/ věřiteli č. 2: C. C. leasing s. r. o. , IČ: 24132446, Veverkova 730/20, 170 00 Praha-Holešovice, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 45.540,-Kč, 4,83 % z těchto příjmů,

3/ věřiteli č. 3: Collect Partner s. r. o. , IČ: 29052149, Na Florenci 1686/9, 110 00 Praha 1, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 10.345,-Kč, 1,09 % z těchto příjmů,

4/ věřiteli č. 5: RM Investing Group s. r. o. , IČ: 28341406, Habrová 468/32, 796 04 Prostějov, Čechovice, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 4.407,-Kč, 0,47 % z těchto příjmů,

5/ věřiteli č. 6: ABEWY EXE GROUP, S. R. O. , IČ: 27944514, Táboritská 1000/23, 130 87 Praha-Žižkov, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 30.037,-Kč, 3,19 % z těchto příjmů,

6/ věřiteli č. 7: GE Money Bank, a. s. , IČ: 25672720, Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4, Michle, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 34.481,21 Kč, 3,66 % z těchto příjmů,

7/ věřiteli č. 8: MIRACON s. r. o. , IČ: 27601277, Na Šťáhlavce 1555/2, 160 00 Praha 6, Dejvice , na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 24.693,-Kč, 2,62 % z těchto příjmů.

8/ věřiteli č. 9: EM Investment s. r. o. , IČ: 24815250, Na Truhlářce 2000/33, 180 00 Praha 8, Libeň, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 6.620,-Kč, 0,70 % z těchto příjmů.

9/ věřiteli č. 10: Provident Financial s. r. o. , IČ: 25621351, Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 33.564,-Kč, 3,56 % z těchto příjmů.

10/ věřiteli č. 11 : COFIDIS s. r. o. , IČ: 27179907, Bucharova 1423/6, 158 00 Praha 5, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 51.583,47 Kč, 5,47 % z těchto příjmů.

11/ věřiteli č. 12: CP Inkaso s. r. o. , IČ: 29027241, Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, na úhradu zjištěné pohledávky ve výši 80.542,97 Kč, 8,55% z těchto příjmů.

12/ věřiteli č. 13: SMART Capital, a. s. , IČ: 26865297, Hněvotínská 241/52, 779 00 Olomouc, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 39.218,-Kč, 4,17% z těchto příjmů.

13/ věřiteli č. 14: Home Credit a. s. , IČ: 26978636, Moravské náměstí 249/8, 602 00 Brno, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 222.647, 38 Kč, 23,63% z těchto příjmů.

14/ věřiteli č. 15: O2 Czech Republic, a. s. , IČ: 60193336, Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, Michle, na úhradu zjištěné pohledávky ve výši 11.201,96 Kč, 1,19 % z těchto příjmů.

15/ věřiteli č. 16: NET INVEST GROUP, s. r. o. , IČ: 29104092, Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha, Nové Město, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 8.218,30 Kč, 0,87 % z těchto příjmů.

16/ věřiteli č. 17: Vodafone Czech republic a. s. , IČ: 25788001, Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, na úhradu zjištěné pohledávky ve výši 1.946,-Kč, 0,21 % z těchto příjmů.

17/ věřiteli č. 18: Citibank Europe plc, NOrth Wall Quay 1, 166 40 Dublin, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 21.009, 04 Kč, 2,23 % z těchto příjmů.

18/ věřiteli č. 19: LONDON LEGAL SOLUTIONS (UK) LTD, Farringdon Street 32, EC4A 4HJ Londýn, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 11.100,-Kč, 1,18 % z těchto příjmů,

19/ věřiteli č. 20: Balbec Capital Ltd., registrační číslo: 07123905, Sentinel Square 3-4, NW4 2EL, London, United Kingdom, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 300.325,54 Kč, 31,87 % z těchto příjmů.

Odůvodnění: Usnesením č.j.-B-10 ze dne 10. 1. 2014 schválil insolvenční soud oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře a určil výši splátek určených nezajištěným věřitelům; usnesení nabylo právní moci dne 14. 1. 2014.

Věřitelka č. 4: JUDr. Ivana Kozáková, IČ: 66237530, Koutkova 337, 674 01 Třebíč, vzala podáním doručeným soudu dne 13. 5. 2015 svou přihlášku pohledávky ve výši 7.865,-Kč zcela zpět. Usnesením č.j.-P-4-6 ze dne 18. 5. 2015 vzal insolvenční soud na vědomí zpětvzetí přihlášky pohledávky věřitele ve výši 7.865,-Kč; usnesení nabylo právní moci dne 10. 6. 2015. Právní mocí tohoto usnesení účast věřitele v řízení skončila.

Insolvenční soud v bodě 14/ výroku II. zohlednil změnu obchodní firmy věřitele č. 15 a v bodě 6/ a 19/ promítl částečné postoupení pohledávky věřitele č. 7 věřiteli Balbec Capital Ltd., registrační číslo: 07123905, Sentinel Square 3-4, NW4 2EL, London, United Kingdom.

Dle § 407 odst. 3 IZ rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře insolvenční soud i bez návrhu změní, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek.

Jelikož usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je usnesením vydaným s výhradou změny poměrů, k níž došlo zejména zpětvzetím přihlášky pohledávky věřitelky č. 4, upravil insolvenční soud splátkový kalendář ve schváleném oddlužení dlužnice podle stávajícího poměru pohledávek věřitelů zbývajících v řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně. Odvolání může podat pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí (§ 407 odst. 3 IZ).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužnici a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem.

Krajský soud v Brně dne 31. července 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Jarmila Bejčková, v.r. Renata Crhová samosoudkyně