KSBR 38 INS 11766/2011-B-32
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 38 INS 11766/2011-B-32

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Jarmilou Bejčkovou v insolvenční věci dlužníka: Milan anonymizovano , anonymizovano , S. K. Neumanna 633, 664 01 Bílovice nad Svitavou, a dlužnice: Hana anonymizovano , anonymizovano , S. K. Neumanna 633, 664 01 Bílovice nad Svitavou, o změně usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 38 INS 11766/2011-B-9 ze dne 13. 2. 2012 o schválení oddlužení

takto:

I. Výrok II. usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 38 INS 11766/2011-B-9 ze dne 13. 2. 2012 s e m ě n í tak, že dlužníkovi a dlužnici se ukládá, aby počínaje dnem 1. května 2016 platili nezajištěným věřitelům na úhradu jejich pohledávek prostřednictvím insolvenčního správce vždy ke každému pětadvacátému dni v měsíci z příjmů, které získají po schválení oddlužení, částku ve stejném rozsahu, v jakém z těchto příjmů mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, a to po odečtení odměny a náhrady hotových výdajů insolvenčního správce ve výši 900,-Kč a daně z přidané hodnoty dle zákonné sazby, podle poměru pohledávek těchto věřitelů takto:

Další části výroku II. zůstávají beze změny.

II. Výrok III. usnesení Krajského soudu v Brně č.j.-B-9 ze dne 13. 2. 2012 s e m ě n í tak, že dlužníkovi a dlužnici se dále ukládá, aby po dobu trvání účinků oddlužení plněním splátkového kalendáře počínaje dnem 1. května 2016 platili insolvenčnímu správci Mgr. Radku Frkalovi k jeho rukám vždy ke každému pětadvacátému dni v měsíci částku 900,-Kč představující jeho odměnu ve výši 750,-Kč a náhradu hotových výdajů ve výši 150,-Kč, a k tomu daň z přidané hodnoty dle zákonné sazby; poprvé jsou povinni uhradit tuto částku insolvenčnímu správci ke dni 25. května 2016.

III. Výrok VI. usnesení Krajského soudu v Brně č.j.-B-9 ze dne 13. 2. 2012 s e m ě n í tak, že insolvenčnímu správci se ukládá, aby si z částek, které mu plátci mzdy dlužníka a dlužnice v příslušném měsíci poukážou na určený účet, ponechal částku 900,-Kč jako svou odměnu a náhradu hotových výdajů a-počínaje dnem 1. května 2016-daň z přidané hodnoty dle zákonné sazby a zbylou částku aby rozvrhl mezi věřitele způsobem uvedeným v bodě II. tohoto usnesení. Příslušné splátky insolvenční správce poukáže jednotlivým věřitelům do 5 dnů po připsání částky od plátců mzdy dlužníka a dlužnice na jeho účet.

Odůvodnění:

Usnesením č.j.-B-9 ze dne 13. 2. 2012 schválil insolvenční soud oddlužení dlužníka a dlužnice plněním splátkového kalendáře a určil výši splátek určených nezajištěným věřitelům; usnesení nabylo právní moci dne 17. 2. 2012.

Dne 26. 4. 2016 sdělil insolvenční správce Mgr. Radek Frkal soudu, že se dnem 1. 5. 2016 stává plátcem daně z přidané hodnoty, a předložil osvědčení o registraci.

Podle § 38 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále jen IZ ) má insolvenční správce právo na odměnu a náhradu hotových výdajů. Je-li insolvenční správce plátcem daně z přidané hodnoty, náleží mu k odměně a k náhradě hotových výdajů částka odpovídající této dani, kterou je insolvenční správce povinen z odměny a z náhrady hotových výdajů odvést podle zvláštního právního předpisu.

S ohledem na to, že se insolvenční správce stal v průběhu řízení plátcem daně z přidané hodnoty, změnil soud usnesení o schválení oddlužení v dotčených částech tak, aby vyplácení odměny bylo v souladu s § 38 odst. 1 IZ; ostatní části výroku II. a další výroky usnesení o schválení oddlužení zůstávají beze změny.

Poučení:

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužnici, dlužníku a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto usnesení může podat odvolání pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí (§ 407 odst. 3 IZ), a to do 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Krajský soud v Brně dne 17. května 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Jarmila Bejčková, v.r. Renata Crhová samosoudkyně