KSBR 38 INS 11432/2015-A-13
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 38 INS 11432/2015-A-13

Usne se ní

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Jarmilou Bejčkovou v insolvenční věci dlužníka: ITP Group Brno s.r.o., IČ: 289 81 821, Květná 178/34, 603 00 Brno, o návrhu navrhovatele: Československá obchodní banka, a.s., IČ: 000 01 350, Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, na nařízení předběžného opatření

takto:

I. Insolvenční soud ustanovuje dlužníkovi předběžnou insolvenční správkyni JUDr. Lenku Sorokovou, IČ: 62800833, se sídlem Pod Záhořím 1, 796 01 Prostějov.

II. Dlužník je oprávněn nakládat s majetkovou podstatou pouze se souhlasem předběžné insolvenční správkyně.

III. Osobám, které mají vůči dlužníkovi závazky, se ukládá, aby napříště plnění neposkytovaly dlužníkovi, ale předběžné insolvenční správkyni.

IV. Předběžné insolvenční správkyni ukládá provést opatření ke zjištění dlužníkova majetku a k jeho zajištění a k přezkoumání dlužníkova účetnictví a do 30 dnů podat insolvenčnímu soudu zprávu o své činnosti.

V. Navrhovatel je povinen zaplatit na účet Krajského soudu v Brně č. 3703-5720621/0710, konstantní symbol 1148, variabilní symbol 3849114325 soudní poplatek ve výši 1.000,-Kč do 3 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

Navrhovatel se svým návrhem doručeným insolvenčnímu soudu (dále též jen soud ) dne 8. 7. 2015 domáhal nařízení předběžného opatření uvedeného ve výroku. V návrhu uvedl, že uzavřel s dlužníkem dne 22. 10. 2014 Smlouvu o otevření akreditivu č. 2944/14/5622 (dále jen Smlouva ), na jejímž základě vystavil akreditiv ve výši 199 364 GBP ve prospěch oprávněného EDWARDS LIMITED, MANOR ROYAL, se sídlem ve Velké Británii; po splnění podmínek akreditivu plnil dne 23. 2. 2015 oprávněnému částku ve výši 199 364 GBP. Dále uvedl, že dlužník nesplnil svou povinnost zajistit dostatek peněžních prostředků na svém účtu, přičemž v souladu s článkem II. odst. 1) Smlouvy byl navrhovatel povinen poskytnout plnění z akreditivu ze svých prostředků; pohledávka navrhovatele byla v souladu s článkem II. odst. 2) Smlouvy splatná ihned, tj. 23. 2. 2015, a v současné době činí 1.602.435,20 Kč.

Podle navrhovatele dlužník nevlastní žádný nemovitý majetek; jeho jediným majetkem je zboží, konkrétně hřídel v hodnotě vykazované v rozvaze ve výši cca 12 mil. Kč. Tato hřídel má být dodána společnosti LUKOIL-Chernomorye do Ruska v rámci rozsáhlého kontraktu uzavřeného dne 8. 4. 2014 spolu se zbožím od dalších dodavatelů. Poté, co jediný společník dlužníka-společnost ITP BENELLI S.P.A.-odvolal z funkce jednatele společnosti Oldřicha Navrátila, přestal dlužník vyvíjet jakoukoliv podnikatelskou činnost. Zbylý jednatel pan Mezziotti provádí kroky směřující k tomu, aby dodávka vůči společnosti LUKOIL-Chernomorye byla realizována přímo společností ITP BENELLI S.P.A. a sděluje obchodním partnerům dlužníka, že došlo k likvidaci dlužníka; za tímto účelem již podepsal za dlužníka i za společnost ITP BENELLI S.P.A. dne 3. 3. 2015 dohodu se společností LUKOIL-Chernomorye o výměně povinných osob z kontraktu uzavřeného dne 8. 4. 2014, na základě kterého byl vydán příslušný akreditiv ve prospěch dlužníka. V důsledku uzavření dohody o výměně povinných osob musí být předmětný akreditiv uzavřen a bude vystaven akreditiv nový, ovšem již ve prospěch společnosti ITP BENELLI S.P.A. a na účet vedený bankou mimo území ČR; tím dojde k tomu, že společnost ITP BENELLI S.P.A. dodá do Ruska i zboží patřící dlužníkovi, aniž by dlužník dostal cokoli zaplaceno.

S ohledem na uvedené skutečnosti existuje dle navrhovatele důvodná obava, že by mohlo nadále docházet k jednání, které by znamenalo takové změny v rozsahu majetkové podstaty dlužníka, v jejichž důsledku by uspokojení pohledávek jeho věřitelů mohlo být zkráceno, popř. k jednání či naopak opomenutí, v jehož důsledku by majetková podstata dlužníka mohla být ohrožena. Navrhované předběžné opatření je dle navrhovatele v souladu se zájmy všech věřitelů, neboť zamezuje tomu, aby dlužník svými kroky majetkovou podstatu zmenšoval, popř. umožnil její znehodnocení, a tím zkracoval možnost uspokojení přihlášených věřitelů. Ke svému návrhu připojil navrhovatel řadu listin dokládajících jeho tvrzení.

Podle § 82 odst. 1 a 2 insolvenčního zákona (dále jen IZ ) předběžné opatření v insolvenčním řízení může insolvenční soud nařídit i bez návrhu, nestanoví-li zákon jinak. Předběžným opatřením může insolvenční soud v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu také ustanovit předběžného správce. Podle § 113 odst. 1 IZ je-li nutné zabránit v době do vydání rozhodnutí o úpadku změnám v rozsahu majetkové podstaty v neprospěch věřitelů, insolvenční soud může i bez návrhu nařídit předběžné opatření, kterým dlužníkovi uloží, aby nenakládal s určitými věcmi nebo právy náležejícími do jeho majetkové podstaty, nebo rozhodne, že dlužník může nakládat s majetkovou podstatou nebo její částí pouze se souhlasem předběžného správce. Může též nařídit, aby osoby, které mají závazky vůči dlužníkovi, napříště plnění neposkytovaly dlužníkovi, ale předběžnému správci. Současně ustanoví předběžného správce, pokud tak neučinil dříve.

Ze spisu vedeného v insolvenční věci dlužníka vyplývá následující:

Insolvenční řízení ve věci dlužníka bylo zahájeno dne 30. 4. 2015 na základě insolvenčního návrhu (dále jen návrh ) věřitele Ing. Tomáše anonymizovano , anonymizovano , Pod Horkou 12, 603 00 Brno (dále jen věřitel ). Věřitel v návrhu uvedl mimo jiné, že dne 27. 1. 2015 došlo u dlužníka k odvolání z funkce jednatele společnosti Oldřicha Navrátila, který zajišťoval normální chod společnosti; stávající jednatel Manfredi Mazziotti di Celso zastavil vyplácení mezd za měsíce leden, únor a část měsíce března 2015 a následně dlužník přestal komunikovat se svými zaměstnanci. Dále věřitel uvedl, že dne 10. 3. 2015 došlo k výměně vložky zámku u vchodových dveří sídla společnosti, a tím byl znemožněn přístup zaměstnancům na jejich pracoviště z důvodu neplacení nájmu pronajímateli. Podle věřitele není sídlo společnosti včetně dokumentů přístupné ani dlužníkovi.

Podáním doručeným soudu dne 30. 4. 2015 přistoupilo do řízení deset dalších věřitelů-bývalých zaměstnanců dlužníka; ve svém návrhu uvedli obdobné skutečnosti jako věřitel Ing. Tomáš Král. Usnesením č.j.-A-7 ze dne 15. 5. 2015 vyzval soud dlužníka, aby se ve lhůtě 15 dnů od doručení usnesení písemně vyjádřil k insolvenčním návrhům a předložil listinné důkazy, jichž se dovolává; usnesení bylo dlužníkovi doručeno do datové schránky fikcí dne 14. 6. 2015, na výzvu však dlužník dosud nereagoval.

Z úplného výpisu z obchodního rejstříku společnosti dlužníka soud zjistil, že dne 27. 1. 2015 zanikla funkce jednateli Oldřichu Navrátilovi a dne 13. 3. 2015 byl dotyčný vymazán z obchodního rejstříku; dále soud zjistil, že jediným jednatelem společnosti dlužníka je Manfredi Mazziotti di Celso s bydlištěm v Italské republice.

Soud po posouzení skutečností uvedených v insolvenčních návrzích bývalých zaměstnanců dlužníka a navrhovatele a v návrhu na nařízení předběžného opatření dospěl k závěru, že v této fázi insolvenčního řízení je na místě ustanovit dlužníkovi předběžného insolvenčního správce a nařídit předběžné opatření v souladu s ustanovením § 113 odst. 1 IZ. Do funkce předběžné insolvenční správkyně byla ustanovena JUDr. Lenka Soroková, IČ: 62800833, se sídlem Pod Záhořím 1, 796 01 Prostějov, a současně jí byla uložena povinnost ve smyslu § 112 odst. 3 IZ.

O poplatkové povinnosti navrhovatele soud rozhodl podle § 4 odst. 1 písm. h) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, poplatek byl vyměřen dle položky 5 sazebníku poplatků.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně; odvolat se může pouze dlužník (§ 113 odst. 4 IZ).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkovi, předběžné insolvenční správkyni a navrhovateli se doručuje i zvláštním způsobem.

Krajský soud v Brně

dne 13. července 2015 JUDr. Jarmila Bejčková, v.r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Miroslava Jankůjová, DiS.