KSBR 38 INS 11211/2016-B-8
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 38 INS 11211/2016-B-8

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Jarmilou Bejčkovou v insolvenční věci dlužníka: Jaroslav anonymizovano , anonymizovano , 671 24 Vrbovec 184, o změně splátkového kalendáře schváleného oddlužení

takto:

I. Výrok II. usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 38 INS 11211/2016-B-6 ze dne 20. 9. 2016 s e m ě n í tak, že dlužníku se ukládá, aby nadále platil nezajištěným věřitelům na úhradu jejich pohledávek prostřednictvím insolvenčního správce vždy ke každému 25. dni v měsíci z příjmů, které získá po schválení oddlužení, částku ve stejném rozsahu, v jakém z těchto příjmů mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, a to po odečtení odměny a náhrady hotových výdajů insolvenčního správce ve výši 900,-Kč, případně navýšené o daň z přidané hodnoty dle zákonné sazby, stane-li se v průběhu oddlužení insolvenční správce jejím plátcem, podle poměru pohledávek těchto věřitelů takto:

1/ věřiteli č. 1: Door Financial a.s., Mánesova 917/28, 12000, Praha, CZ, IČ 29016126, na úhradu jeho zjištěných pohledávek v celkové výši 6.498,74 Kč, 1,49 % z těchto příjmů,

2/ věřiteli č. 2: MONETA Money Bank, a.s., Vyskočilova 1422/1a, 140 28, Praha 4-Michle, IČ 25672720, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 280.044,52 Kč, 64,08 % z těchto příjmů,

3/ věřiteli č. 3: Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, 150 57, Praha 5, IČ 00001350, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 135.962,14 Kč, 31,11 % z těchto příjmů,

4/ věřiteli č. 4: JET Money s.r.o., Hněvotínská 241/52, 779 00, Olomouc, IČ 25858246, na úhradu jeho zjištěných pohledávek v celkové výši 8.911,-Kč, 2,04 % z těchto příjmů,

5/ věřiteli č. 5: Provident Financial s.r.o., Olbrachtova 2006/9, 140 00, Praha 4, IČ 25621351, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 5.611,-Kč, 1,28 % z těchto příjmů. isir.justi ce.cz

Odůvodnění: Na přezkumném jednání konaném dne 25. 8. 2016 popřel insolvenční správce přihlášené pohledávky věřitelů č. 1 Door Financial a.s. (co do výše dílčí pohledávku č. 1, co do pravosti dílčí pohledávky č. 2, č. 3 a č. 4 v celkové výši 11.407,93 Kč), č. 4 JET Money s.r.o. (co do výše dílčí pohledávka č. 1, co do pravosti dílčí pohledávka č. 2 v celkové výši 16.332,-Kč), č. 5 Provident Financial s.r.o. (co do výše 16.721,-Kč).

Usnesením č.j.-B-6 ze dne 20. 9. 2016 schválil insolvenční soud oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře a určil výši splátek určených nezajištěným věřitelům; usnesení nabylo právní moci dne 20. 9. 2016. Ve výroku VI. tohoto usnesení soud uložil insolvenčnímu správci, aby vyplatil částky připadající podle splátkového kalendáře na uspokojení pohledávek věřitele č. 1 ve výši 11.407,93 Kč, tzn. 2,37 % z příjmů dlužníka, na uspokojení pohledávek věřitele č. 4 ve výši 16.332,-Kč, tzn. 3,39 % z příjmů dlužníka, a na uspokojení pohledávky věřitele č. 5 ve výši 16.721,-Kč, tzn. 3,47 % z příjmů dlužníka, těmto věřitelům až po zjištění jejich pohledávek, resp. po právní moci rozhodnutí o zjištění pohledávky nebo po uplynutí lhůty k podání žaloby na určení pohledávky.

Podle § 197 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále jen IZ ) věřitele, jehož nevykonatelná přihlášená pohledávka byla popřena při přezkumném jednání, jehož se nezúčastnil, o tom insolvenční správce písemně vyrozumí, a to i tehdy, je-li popření uvedeno v upraveném seznamu přihlášených pohledávek.

Podle § 198 odst. 1 IZ věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření.

Ze zápisu o přezkumném jednání a první schůzi věřitelů ze dne 25. 8. 2016 vyplývá, že se věřitelé přezkumného jednání nezúčastnili. Z vyrozumění o popření pohledávky č. 4 a č. 5 ze dne 6. 9. 2016 vyplývá, že jím insolvenční správce vyrozuměl věřitele č. 4 a č. 5 o popření pohledávek v souladu s citovanými ustanoveními insolvenčního zákona.

Usnesením č.j.-P1-3 ze dne 21. 9. 2016 vzal insolvenční soud na vědomí částečné zpětvzetí přihlášky pohledávky věřitele č. 1 Door Financial a.s. v celkové výši 11.407,93 Kč. Usnesení nabylo právní moci dne 19. 10. 2016, pohledávka zůstala zjištěna ve výši 6.498,74 Kč.

Usnesením č.j.-P4-2 ze dne 24. 10. 2016 odmítl insolvenční soud dílčí pohledávku č. 2 ve výši 5.532,-Kč z přihlášky pohledávky věřitele č. 4 JET Money s.r.o.; usnesení nabylo právní moci dne 10. 11. 2016. Žaloba na určení popřené dílčí pohledávky č. 1 co do výše 10.800,-Kč nebyla v zákonné lhůtě podána, dílčí pohledávka č. 1 tak byla zjištěna ve výši uvedeném při jejím popření, tedy ve výši 8.911,-Kč.

Žaloba na určení pohledávky věřitele č. 5 Provident Financial s.r.o., popřené co do výše 16.721,-Kč, nebyla v zákonné lhůtě podána, pohledávka tak byla zjištěna ve výši uvedeném při jejím popření, tedy ve výši 5.611,-Kč.

Dle § 407 odst. 3 IZ rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře insolvenční soud i bez návrhu změní, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek.

S ohledem na změnu ve výši pohledávek zařazených do splátkového kalendáře a změnu v poměru pohledávek nezajištěných věřitelů bylo nutno změnit usnesení o schválení oddlužení způsobem, jak uvedeno ve výroku I. tohoto usnesení.

Poučení:

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníku a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto usnesení může podat odvolání pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí (§ 407 odst. 3 IZ), a to do 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Krajský soud v Brně dne 25. listopadu 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Jarmila Bejčková, v.r. Renata Crhová samosoudkyně